Structură scenariu de securitate la incendiu preliminar conform Anexa nr. 5 din OMAI nr. 180/2022 pentru aprobarea metodologiei de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu

Începând cu data de 27.12.2022, scenariul de securitate la incendiu preliminar necesar obținerii avizului de securitate la incendiu se realizează pe baza structurii-cadru prevăzute la Anexa nr. 5 din OMAI nr. 180/2022.

Prin același act normativ (Anexa nr. 4) a fost moficiată structura-cadru a scenariului de securitate , documentație tehincă necesară obținerii avizului de securitate la incendiu. Pentru a vedea diferențele dintre aceste două scenarii de securitate la incendiu, accesează studiul comparativ.

Acces rapid

MIGS | scenariu de securitate la incendiu preliminar

Scenariul de securitate la incendiu preliminar necesar obținerii avizului de securitate la incendiu este definit la art. 1 alin. (2) lit. d^1 din Legea nr. 307/2006 completată cu OUG nr. 80/2021

scenariu de securitate la incendiu preliminar – document, denumit în continuare scenariu preliminar, ce prezintă elementele tehnice esențiale necesare emiterii avizului de securitate la incendiu și stabilește principalele coordonate de proiectare și care, pentru emiterea autorizației de securitate la incendiu, se dezvoltă în scenariul de securitate la incendiu”

1. Caracteristicile construcției sau amenajării

1.1. Datele de identificare

A. Date necesare identificării construcției/amenajării: denumire, proprietar/beneficiar, adresă

B. Datele de contact ale beneficiarului: nr. de telefon, fax, e-mail etc.

C. Profilul de activitate și, după caz, programul de lucru al obiectivului

1.2. Destinația – funcțiuni principale, secundare și conexe ale construcției/amenajării
1.3. Categoria de importanță
1.4. Particularități specifice construcției/amenajării

a) tipul clădirii:

– civilă (obișnuită, înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate etc.);

– de producție sau depozitare (obișnuită, monobloc, blindată etc.);

– cu funcțiuni mixte.

b) tipul parcajului, cu precizarea numărului de autovehicule;

c) regimul de înălțime și volumul construcției:

– regimul de înălțime;

volumul construcției.

d) aria construită și desfășurată

– aria construită;

– aria desfășurată.

e) principalele destinații ale încăperilor și spațiilor aferente construcției (În cazul construcțiilor cu funcțiuni mixte se precizează procentul din aria desfășurată care este ocupat de fiecare funcțiune).

f) compartimente de incendiu

– denumire;

aria construită;

– aria desfășurată;

– volum.

g) numărul maxim de utilizatori

Persoane:

– număr;

– prezența permanentă a persoanelor;

– capacitatea de autoevacuare a acestora.

Animale:

h) capacități de depozitare.

 

2. Nivelurile riscului de incendiu estimat

Se fac potrivit reglementărilor tehnice specifice, pentru fiecare încăpere/grup de încăperi similare, spațiu, compartiment de incendiu, luându-se în considerare:

a) valoarea maximă a densității sarcinii termice;

b) proprietățile fizico-chimice ale materialelor și substanțelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, pentru construcții de producție și/sau depozitare;

c) clase de periculozitate ale materialelor și substanțelor.

3. Nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la incendiu

(În cazul construcțiilor împărțite în mai multe compartimente de incendiu, se vor prezenta datele atât pentru fiecare compartiment de incendiu, cât și pentru întreaga construcție.)

3.1. Rezistența și clasa de reacție la foc a celor mai defavorabile elemente de construcție:

a) stâlpi, coloane, pereți portanți;

b) pereți interiori nestructurali;

c) pereți exteriori nestructurali;

d) grinzi, planșee, nervuri, acoperișuri terasă;

e) acoperișuri autoportante fără pod (inclusiv contravântuiri), șarpanta acoperișurilor fără pod;

f) panouri de învelitoare și suportul continuu al învelitorii combustibile;

3.2. Gradul de rezistență la foc/nivel de stabilitate la incendiu
3.3. Asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăți

Se precizează distanțele de siguranță asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanțe nu pot fi realizate;

3.4. Evacuarea utilizatorilor

a) măsuri pentru asigurarea controlului fumului (de exemplu, instalații de presurizare și alte sisteme de control al fumului);

b) tipul scărilor, forma și modul de dispunere a treptelor (interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.);

c) geometria căilor de evacuare (gabarite: lățimi, înălțimi, pante etc.);

d) numărul fluxurilor de evacuare.

3.5. Măsuri pentru accesul și evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor și ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu
3.6. Securitatea forțelor de intervenție

a) amenajări pentru accesul forțelor de intervenție în clădire și incintă, pentru autospeciale și pentru ascensoarele de incendiu;

b) caracteristici tehnice și funcționale ale accesurilor carosabile și ale căilor de intervenție ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism și reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la:

– numărul de accesuri;

– dimensiuni/gabarite;

 trasee;

– realizare și marcare.

c) ascensoare de pompieri:

– tip, număr și caracteristicile acestora;

amplasare și posibilitățile de acces;

 sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă;

– timpul de siguranță.

 

4. Instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“ – în funcție de echipare

(În cazul construcțiilor împărțite în mai multe compartimente de incendiu, se vor prezenta datele atât pentru fiecare compartiment de incendiu, cât și pentru întreaga construcție.)

4.1. Hidranți de incendiu interiori

a) tip (apă-apă, aer-aer);

b) volumul construcției/compartimentului de incendiu;

c) timp teoretic de funcționare

d) număr de jeturi pe punct

e) debit de calcul

f) presiune

g) număr de racorduri exterioare;

h) sursa de alimentare cu apă a instalației, cu menționarea, după caz, a volumului rezervei de apă;

i) caracteristici funcționale ale grupului de pompare.

4.2. Hidranți de incendiu exteriori

a) distanțele față de construcție;

b) volumul compartimentului de incendiu;

c) timp teoretic de funcționare

d) debit de calcul

e) presiune

f) sursa de alimentare cu apă a instalației, cu menționarea, după caz, a volumului rezervei de apă;

g) caracteristici funcționale ale grupului de pompare.

4.3. Instalații automate de stingere a incendiilor cu sprinklere

a) soluția tehnică de realizare a instalației;

b) clasa de pericol de incendiu;

c) categoria de depozitare și modul de depozitare;

d) aria maximă acoperită de un sprinkler;

e) densitatea de calcul;

f) aria de declanșare simultană;

g) presiune;

h) sursa de alimentare cu apă a instalației;

i) volumul rezervei de apă;

j) numărul de racorduri exterioare.

4.4. Instalații de limitare și stingere a incendiilor cu sprinklere deschise

a) zona protejată;

b) înălțimea golului;

c) aria/lungimea zonei protejate;

d) timp teoretic de funcționare;

e) intensitate de răcire;

f) intensitate de stropire.

4.5. Instalații de stingere a incendiilor cu apă pulverizată

a) densitate minimă de pulverizare;

b) timp de funcționare;

c) rezerva de apă.

4.6. Instalații de stingere a incendiilor cu ceață de apă

a) debit specific;

b) aria de declanșare simultană;

c) intensitate de pulverizare;

d) intensitate de stingere;

e) rezerva de apă;

f) timp teoretic de funcționare;

g) presiune;

h) sursa de alimentare cu apă a instalației;

i) volumul rezervei de apă;

4.7. Instalații de stingere a incendiilor cu gaze inerte

a) tipul agentului de stingere;

b) concentrația de stingere;

c) volumul protejat.

4.8. Instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incediu (IDSAI)

a) gradul de acoperire;

b) condiții privind stabilirea zonei de detectare;

c) condiții pentru amplasarea e.c.s.;

d) alte dispozitive comandate sau supravegheate de e.c.s.

4.9. Instalații de desfumare/evacuare fum și gaze fierbinți

a) metoda de desfumare;

b) spațiile desfumate;

c) aria spațiului necesar desfumării / suprafața efectivă de desfumare;

d) debitul specific pentru introducere aer;

e) rezistență la foc tubulatură;

f) interacțiune cu alte sisteme de protecție.

4.10. Instalație electrică

a) pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incediu (sursa de bază și sursa de rezervă instalație electrică);

b) pentru iluminat de siguranță (tip zone deservite, condiții de alimentare și funcționare);

c) dispozitiv de protecție cu curent diferențial rezidual (DDR);

d) dispozitiv de detectare a defectului de arc electric (AFDD).

4.11. Instalație de protecție împotriva trăsnetului

a) clasa IPT și SPT;

b) nivel de protecție;

c) metoda de protecție.

 

5. Măsuri compensatorii propuse în condițiile legii* pentru construcții existente care nu pot îndeplinii anumite cerințe din punctul de vedere al securității la incendiu

 
* Art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 9 și art. 12 din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare
MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 1 =