Legislație relevantă în domeniul construcțiilor și instalațiilor

Noutăți în domeniul construcțiilor și instalațiilor

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

Dacă vrei să citești un normativ tehnic, o lege, un ordin de ministru, o hotărâre de guvern sau doar informații din domeniul construcțiilor sau instalațiilor, sperăm să le găsești aici.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu

Dacă ești arhitect sau inginer proiectant beneficiezi de tarife speciale pentru verificarea proiectelor. Contactează-ne!

Dacă ești verificator de proiecte, accesează portalul Uniunii Verificatorilor de Proiecte.

Pentru arhitecți și ingineri proiectanți tarife speciale pentru verificarea proiectelor. Contactează-ne!

Dacă ești verificator de proiecte, accesează portalul Uniunii Verificatorilor de Proiecte.

Află folosind aplicația MIGS dacă spațiul tău se încadrază în prevederile HGR 571/2016 și dacă ai nevoie de aviz/autorizație ISU

Acum poți evalua GRATUIT online dacă obiectivul tău de investiții are nevoie de aviz/autorizație ISU. Introduci datele și primești răspunsul pe loc!

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Legislație securitate la incendiu

Obligațiile factorilor implicați

Cele trei legi organice care reglementează cerința fundamentală C – securitatea la incendiu, precum și obligațiile factorilor implicați sunt Legea nr. 10/1995 republicată privind calitatea în construcții, Normativul cadru indicativ NC 001-99 privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/1995, Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și  Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată cu Legea nr. 193/2019, precum și Normele metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Cine trebuie să se autorizeze

Cine trebuie să se autorizeze

Clădirile, spațiile sau instalațiile supuse avizării/autorizări pentru securitate la incendiu sunt prevăzute în hotărâri ale Guvernului României.

În acest moment este în vigoare HGR nr. 571/2016 actualizat 2022 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu și HGR nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă.

Cum se obține autorizația

Procedura pentru avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă este stabilită prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne, în acest moment fiind în vigoare OMAI nr. 180/2022 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

MIGS - Soluții integrate în proiectare de securitate la incendiu

Normative tehnice principale securitate la incendiu

Normativ P118-99

Normativ de siguranță la foc pentru construcții

Conformarea construcțiilor pentru securitate la incendiu se realizează utilizând Normativul de siguranță la foc a construcțiilor  Partea I – indicativ P118-99, respectiv Manualul privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului P118-99 – indicativ MP 008-2000, precum și normativele specifice diferitelor tipuri de construcții, în funcție de funcțiunea acestora (e.g. sănătate, învățământ, etc.)

MIGS - Autorizație proiectare CNSIPC

Normativ instalații de stingere

Proiectarea instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor se realizează utilizând Normativul de siguranță la foc a construcțiilor | Partea II – indicativ P118/2-2013, precum și  Ordinul nr. 6026/2018 pentru modificarea și completarea reglementării tehnice

MIGS - Autorizație proiectare CNSIPC

Normativ instalații de detecție

Proiectarea instalațiilor de detectare, alarmare și avertizare incendiu se realizează utilizând Normativul de siguranță la foc a construcțiilor | Partea III – indicativ P118/3-2015, precum și Ordinul nr. 6025/2018 pentru modificarea și completarea reglementării tehnice

Legislație construcții și instalații

Hotărâri de guvern

 • HGR nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi
 • HGR nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate
 • HGR nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora
 • HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
 • HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
 • HGR nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

Ordine de ministru

Legi organice

Normative și norme tehnice construcții și instalații

Construcții

Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcţiilor

Clasificarea construcțiilor în funcție de categoriile de importanță se face în baza Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin HGR nr. 766/2007 (Anexa nr. 3)

Construcții de importanță excepțională – A

 • Construcții cu funcțiuni deosebit de importante, a căror neîndeplinire implică riscuri majore pentru societate și natură, pe zone foarte extinse (reactoare, baraje înalte sau amplasate pe terenuri dificile, cu zone intens populate în aval)
 • Construcții cu caracter unicat, valoare deosebită de patrimoniu (clădiri de cult, monumente de arhitectură)

Construcții de importanță deosebită – B

 • Construcții cu funcții importante, a căror neîndeplinire implică riscuri majore pentru societate și natura pe zone limitate. Aici se încadrează construcții din industria chimică, căi ferate, șosele, poduri, porturi, aeroporturi, construcții social culturale cu aglomerări mari de oameni, stații de emisie radio și televiziune
 • Construcții cu valoare deosebită de patrimoniu sau care adăpostesc asemenea valori (monumente de arhitectură, situri istorice, muzee, arhive, biblioteci)

Construcții de importanță normală – C

 • Construcții cu funcții obișnuite, a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate și natura.(clădiri de locuințe cu mai mult de două niveluri, construcții industriale și agrozootehnice, construcții social-culturale care nu intră în categoriile de importanta A și B)
 • Construcții cu caracteristici și funcțiuni obișnuite, dar cu valori de patrimoniu (clădiri de cult, muzee de importanță locală)

Construcții de importanță deosebită – B

 • Construcții cu funcții importante, a căror neîndeplinire implică riscuri majore pentru societate și natura pe zone limitate. Aici se încadrează construcții din industria chimică, căi ferate, șosele, poduri, porturi, aeroporturi, construcții social culturale cu aglomerări mari de oameni, stații de emisie radio și televiziune
 • Construcții cu valoare deosebită de patrimoniu sau care adăpostesc asemenea valori (monumente de arhitectură, situri istorice, muzee, arhive, biblioteci)

Clădiri de importanță redusă – D

 • În această categorie se încadrează construcții cu funcțiuni obișnuite, a căror neîndeplinire afectează un număr redus de oameni (clădiri de locuințe parter sau parter și etaj, dependințe gospodărești, construcții provizorii).
 •  

Regulamentul privind stabilirea clasei de importanță a construcţiilor

Clasificarea construcțiilor în clase de importanță – expunere sunt prezentate în Anexa A1 din Codul de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor, indicativ CR 0-2012

Clasă de importanță construcții

Clasa de importanță – expunere

Clădiri

Construcții inginerești

Clasa I

Clădiri având funcțiuni esențiale, pentru care păstrarea integrității pe durata cutremurelor este vitală pentru protecția civilă, cum sunt:

a) Spitale și alte clădiri din sistemul de sănătate, care sunt dotate cu servicii de urgență/ambulanță și secții de chirurgie;

(a) Rezervoare de apă, stații de tratare, epurare și pompare a apei;

b) Stații de pompieri, sedii ale poliției și jandarmeriei, parcaje supraterane multietajate și garaje pentru vehicule ale serviciilor de urgență de diferite tipuri;

(b) Stații de transformare a energiei;

c) Stații de producere și distribuție a energiei și/sau care asigură servicii esențiale pentru celelalte categorii de clădiri menționate aici;

(c) Construcții care conțin materiale radioactive;

d) Clădiri care conțin gaze toxice, explozivi și/sau alte substanțe periculoase;

(d) Construcții cu funcțiuni esențiale pentru ordinea publică, apărarea si securitatea națională;

e) Centre de comunicații și/sau de coordonare a situațiilor de urgență;

(e) Turnuri de telecomunicații;

f) Adăposturi pentru situații de urgență;

(f) Turnuri de control pentru activitatea aeroportuară si navală;

g) Clădiri cu funcțiuni esențiale pentru administrația publică;

(g) Stâlpi ai liniilor de distribuție si transport a energiei electrice;

h) Clădiri cu funcțiuni esențiale pentru ordinea publică, gestionarea situațiilor de urgență, apărarea și securitatea națională;

 

i) Clădiri care adăpostesc rezervoare de apă și/sau stații de pompare esențiale pentru situații de urgență;

j) Clădiri având înălțimea totală supraterană mai mare de 45m și alte clădiri de aceeași natură.

Clasa II

Clădiri care prezintă un pericol major pentru siguranța publică în cazul prăbușirii sau avarierii grave, cum sunt:

a) Spitale și alte clădiri din sistemul de sănătate, altele decât cele din clasa I, cu o capacitate de peste 100 persoane în aria total expusă;

(a) Tribune de stadioane sau săli de sport;

b) Școli, licee, universități sau alte clădiri din sistemul de educație, cu o capacitate de peste 250 persoane în aria totală expusă;

(b) Construcții în care se depozitează explozivi, gaze toxice ți alte substanțe periculoase;

c) Aziluri de bătrâni, creșe, grădinițe sau alte spații similare de îngrijire a persoanelor;

(c) Rezervoare supraterane și subterane pentru stocare materiale inflamabile (gaze, lichide);

d) Clădiri multietajate de locuit, de birouri și/sau cu funcțiuni comerciale, cu o capacitate de peste 300 de persoane în aria totală expusă;

(d) Castele de apă;

e) Săli de conferințe, spectacole sau expoziții, cu o capacitate de peste 200 de persoane în aria totală expusă, tribune de stadioane sau săli de sport;

(e) Turnuri de răcire pentru centrale termoelectrice, parcuri industriale;

f) Clădiri din patrimoniul cultural național, muzee ș.a.

 

g) Clădiri parter, inclusiv de tip mall, cu mai mult de 1000 de persoane în aria totală expusă;

h) Parcaje supraterane multietajate cu o capacitate mai mare de 500 autovehicule, altele decât cele din clasa I;

i) Penitenciare;

j) Clădiri a căror întrerupere a funcțiunii poate avea un impact major asupra populației, cum sunt: clădiri care deservesc direct centrale electrice, stații de tratare, epurare, pompare a apei, stații de producere și distribuție a energiei, centre de telecomunicații, altele decât cele din clasa I;

k) Clădiri având în înălțimea total supraterană cuprinsă între 28 și 45m și alte clădiri de aceeași natură;

Clasa III

Clădiri de tip curent, care nu aparțin celorlalte clase

Clasa IV

Clădiri de mică importanță pentru siguranța publică, cu grad redus de ocupare și/sau de mică importanță economică, construcții agricole, construcții temporare etc.

NOTĂ: În cazul clădirilor de locuit și de birouri, gradul de ocupare al ariei totale expuse de referă la un singur tronson în ansamblurile de clădiri similare.

Condiții minime pentru încadrarea construcțiilor în grade de rezistență la foc - P119/99

Nr.

Tipul elementelor de construcție

Gradul de rezistență la foc

I

II

III

IV

V

1.

Stâlpi, coloane pereți portanți

C0 (CA1) 21/2 ore

C0 (CA1) 2 ore

C1 (CA2a) 1 oră

C2 (CA2b) 30 min

C4 (CA2d) –

2.

Pereți interiori neportanți

C0 (CA1) 30 min

C1 (CA2a) 30 min

C2 (CA2b) 15 min

C3 (CA2c) 15 min

C4 (CA2d) –

3.

Pereți exteriori neportanți

C0 (CA1) 15 min

C1 (CA2a) 15 min

C2 (CA2b) 15 min

C3 (CA2c) –

C4 (CA2d) –

4.

Grinzi, planșee nervuri, acoperișuri terasă

CO (CA1) 1 oră

C0 (CA1) 45 min (30min) *

C1 (CA2a) 45 min (30 min) *

C2 (CA2b) 15 min

C4 (CA2d) –

5.

Acoperișuri autoportante fără pod (inclusiv contravântuiri), șarpanta acoperișurilor fără pod

C0 (CA1) 45 min (30min) *

C1 (CA2a) 30 min (15 min) *

C2 (CA2b) 15 min

C3 (CA2c) –

C4 (CA2d) –

6.

Panouri de învelitoare și suportul continuu al învelitorii combustibile

C0 (CA1) 15 min

C1 (CA2a) –

C2 (CA2b) –

C3 (CA2c) –

C4 (CA2d) –

Clasificarea incendiilor și tipuri de stingătoare

 clasa A

 • incendii de materiale solide, în general de natură organică, a căror combustie are loc în mod normal, cu formare de jar
 

clasa B

 • incendii de lichide sau solide lichefiabile
 

clasa C

 • incendii de gaze
 
 

 clasa D

 • incendii de metale
 
 

clasa F

 • incendii care implică medii de gătit, cum ar fi uleiuri și grăsimi vegetale sau animale, în aparate pentru gătit
 
Stingător incediu

Formulare tipizate ISU