Normativ P118/1 actualizat 2022 (în dezbatere publică) – Analiză preliminară – principalele noutăți

UPDATE 29.03.2024: În data de 29.03.2024, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului – Directia Afaceri Europene si Relatii Internationale și Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației – Direcția Tehnică – Serviciul Reglementări în Construcții au notificat Sistemul Informatic al Reglementărilor Tehnice (Comisia Europeană) cu privire la redactarea II a normativului privind securitatea la incendiu P118/2024.

După ani de zile în care normativul P118/1 privind securitatea la incendiu a construcțiilor a fost propus în diferite forme neoficiale și blocat din diverse motive, în data de 25.11.2022 MDLPA (Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației) a publicat pe pagina de internet în dezbatere publică Ordinul pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, indicativ P 118/1-2022”.

Primul aspect remarcat la propunerea pentru noul normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor este dimensiunea sa, aparent aproape dublă față de normativul P118-99. De asemenea, acesta este mult mai tehnic și mai complex și, ca atare, mult mai dificil de utilizat. Găsiți aici observațiile noastre trimise către MDLPA pe marginea propunerii de modificare/actualizare a normativului P118/1-2022.

MIGS | Securitatea la incendiu

Modificări / completări / clarificări fundamentale

Normativul P118/1-2022 renunță la o serie de noțiuni de bază, înlocuindu-le cu altele sau renunțând complet la ele.

 1. Principala modificare adusă de noul normativ este renunțarea la conceptul de “categorie de pericol de incediuutilizat pentru stabilirea riscului de incendiu al construcțiilor încadrate în categoria construcțiilor de producție / depozitare, fiind utilizată doar sintagma “risc de incendiu” pentru toate construcțiile, indiferent de destinația lor, prin care se realizează și corelarea noului normativ cu prevederile normativelor P118/2-2013 (instalații de limitare și stingere incendii) și P118/3-2015 (instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii).
 2. A doua noutate fundamentală a acestui normativ este renunțarea la noțiunea de “grad de rezistență la foc” și utilizarea sintagmei “nivel de stabilitate”, care se stabilește conform acelorași principii ca gradul de rezistență la foc, cu mențiunea că apar două noi categorii – nivel de stabilitate II(+) și III(+).
 3. Al treilea spect esențial din noul normativ de securitate la incediu a construcțiilor P118/1-2022 este obligativitatea calculări rezistenței la foc a elementelor de construcție structurale și cu rol de separare pentru împiedicarea focului conform prevederilor SR EN 1991-1-2, SR EN 1992-1-2, SR EN 1993-1-2, SR EN 1994-1-2, SR EN 1995-1-2, SR EN 1996-1-2, precum şi SR EN 1999-1-2, împreună cu amendamentele, eratele şi Anexele naţionale ale acestora, simpla declarare a acestor rezistențe nefiind suficientă.
 4. Clarificarea exprimărilor din normativ menite să ellimine căt mai mult interpretările subiective:

Art. 1.1.11.

În prezenta normă tehnică se utilizează următorii termeni pentru indicarea gradului de obligativitate a prevederilor:

a) ”este obligatoriu”, ”trebuie”, ”este necesar” indică obligativitatea strictă a respectării prevederilor în cauză;

b) ”de regulă” indică faptul că prevederea respectivă trebuie să fie aplicată în majoritatea cazurilor; nerespectarea unei astfel de prevederi este permisă, dar trebuie să fie temeinic justificată în proiect;

c) ”se admite” indică o soluţie satisfăcătoare care poate fi aplicată în cazuri particulare, fiind obligatorie justificarea ei în proiect;

d) ”se recomandă” indică o soluţie preferabilă, care trebuie avută în vedere la alegerea soluţiei; nerespectarea unei astfel de prevederi nu trebuie justificată în proiect.

Terminologie și noțiuni noi detaliate

Normativul P118/1-2022 aduce o serie de noțiuni noi pe care le și detaliază. Mai jos, câteva exemple:

 • Refugiu sigur vital;
 • Zonă de securitate / de securitate relativă
 • Copertină incombustibilă cu rezistență mecanică la ușile de de acces și evacuare;
 • Perete (despărțitor cu rol) de sectorizare;
 • Perete deflector (pentru limitarea efectelor exploziilor volumetrice spre vecinătăți prin suprafețele de decompresie);
 • Acoperiș verde;
 • Fațade “double skin”;
 • Spații de lucru de tip “open space”;
 • Funcțiunea de sport, inclusiv stadioane și arene;
 • Sisteme și dispozitive fotovoltaice și baterii de acumulatoare;
 • Construcții agrozootehnice, inclusiv modul și fluxurile de evacuare a animalelor, în funcție de tipul acestora;
 • Modul de conformare a construcțiilor în cazul schimbării de destinație a acestora.

Terminologie și noțiuni existe detaliate

Normativul P118/1-2022 clarifică/detaliază mult mai clar o parte a noțiunilor existente și în versiunea din 1999. Mai jos, câteva exemple:

 • Ascensoare (de persoane, de marfă, pentru evacuarea pacienților transportabili, pentru forțele de intervenție);
 • Condiții minime care trebuie asigurate pentru autospeciale de intervenție și autoscări, inclusiv în funcție de parametrii tehnici ai acestora;
 • Criterii de performanță pentru rezistența la foc cu privire la radiația termică (W), acțiunea mecanică la impact (M), etanșeitate la fum (S), rezistenţa la foc de funingine (G), capacitatea de protecție la foc (K), durata de stabilitate la curba standard temperatură – timp (DH), etc.;
 • Clasificarea mult mai detaliată a ușilor cu rol de protecție a golurilor din pereții cu privire la parametrii de rezistență la foc și etanșeitate la fum, inclusiv clase de autoînchidere în funcție de numărul de cicluri de deschidere/închidere;
 •  Se precizează măsurile compensatorii când nu sunt respectate distanțele față de vecinătăți, regimul de înălțime, suprafața desfășurată, lungimile de evacuare, etc., respectiv dotarea construcțiilor cu instalații automate de stingere și/sau instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii. Nu se precizează care sunt măsurile compensatorii pentru construcțiile la care este obligatorie dotarea cu instalațiile de mai sus conform normelor tehnice în vigoare.
 • Se detaliază condițiile minime de încadrare în clasa de reacție la foc și rezistență la foc a pereților încăperilor (inclusiv a căilor de evacuare), în funcție de destinație (inclusiv pentru locuințe);
 • Deși nu se modifică, apare posibilitatea majorării lungimilor de evacuare în funcție de destinație și nivel de stabilitate cu 25%, dacă se asigură dotarea construcției cu instalații automate de stingere, instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii și sistem pentru evacuarea fumului;
 • Se precizează / detaliază modul în care se asigură desfumarea caselor de scară închise, încăperilor tampon și a circulațiilor orizontale comune (holuri, coridoare) care sunt iluminate natural, precum și parametrii tehnico-funcționali a sitemelor pentru evacuarea fumului în general;
 • Se detaliază constructiv construcțiile subterane;
 • Se detaliazăconstructiv construcțiile de sport;
 • Se detaliază constructivconstrucțiile civile supraterane, montane sau din Delta Dunării, amplasate izolat;
 • Se detaliază constructiv parcajele pentru autorurisme;
 • Se tratează separat construcțiile de învățământ în funcție de vârsta utilizatorilor (învățământ preșcolar și învăţămînt primar, secundar, terţiar, nonuniversitar şi universitar);
 • Se permite încadrarea construcțiilor spitalicești în toate niveluri de stabilitate (aspect restricționat în normativul P118/99 care permitea încadrarea acestui tip de construcție doar în gradul I sau II de rezistență la foc);
 • Dispare noțiunea de construcție monobloc de producție / depozitare.

Aparent, nivelul de detaliere al normativului P118/1-2022 face practic inutil Manualul privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului P118-99, a cărui prevederi le include.

Condiționări / restricții

Normativul P118/1-2022 aduce restricții noi și modificări / completări a restricțiilor existente și în versiunea din 1999. Mai jos, câteva exemple:

 • Ușile care protejează golurile funcționale ale caselor de scări închise, holurilor și coridoarelor construcțiilor încadrate în nivelul de stabilitate I – III (+) vor fi și etanșe la fum, nu doar rezistente la foc;
 •  Se stabilește numărul maxim de utilizatori și suprafața ce revine unui utilizator în funcție de destinația spațiilor / clădirilor (17 tabele);
 • Se stabilesc condițiile cu privire la încadrarea în clase minime de reacția la foc a termoizolației/sistemelor commpozite de izolare termică, inclusiv bordarea golurilor din închiderile perimetrale, în funcție de fncțiunea și regimul de înălțime a construcțiilor;
 • Se stabilește prevederea obligatorie a celei de-a treia căi de evacuare la sălile aglomerate cu mai mult de 600 de utilizatori;
 • Corturile sunt încadrate în nivelul V de stablitate la foc, indiferent de materialele din care este realizat;

Neclarități

Normativul P118/1-2022 utilizează o terminologie fără a o defini sau face confuzie în termeni, de exemplu:

 • Sintagma “nivel de securitate la incendiu”. Nu este clar dacă a fost o eroare materială, referindu-se la “nivelul de stabilitate la incendiu” sau s-a dorit altceva. Oricum, trebuie clarificat acest aspect;
 • Necorelarea noțiunii “categoria de importanță a construcțiilor” utilizată în normativul P118/1-2022 cu “clasa de consecințe a construcțiilor”, termen utilizat în Legea privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.
 • Contradicții flagrante cu privire la conformarea corturilor între normativul P118/1-2022 privind securitatea la incendiu a cosntrucțiilor și Normativul privind criterii minime de performanţă a corturilor din punctul de vedere al cerinţei securitatea la incendiu – indicativ RTC 2-2022 , în ceea ce privește conformarea corturilor:
  1. Contradicție cu privire la suprafața maximă a corturilor și a încadrării minime a membranei acestora în clasa de reacție la foc

Art. 3.3.3.3. – Normativul P118/1-2022 (propunere)

(1) Corturile sunt construcţii cu regim de înălţime parter, având structura de rezistenţă minimum R30 şi suprafaţă maximă de 1000 m2

(2) Foaia de cort trebuie să asigure clasa de reacţie la foc minimum B-s2d0

Art. 3.2.2. – Normativul RTC 2-2022 (în vigoare)

Membrana trebuie să fie încadrată minim în clasa de reacţie la foc:

a) C-s2d0 pentru corturile cu suprafaţa mai mică de 1.500 m2

b) B-s3d0 pentru corturile cu suprafaţa mai mare de 1.500 m2

2. Contradicție cu privire la distanțele de amplasare a bucătăriilor față de corturi

Art. 3.3.3.3. – Normativul P118/1-2022 (propunere)

(6) Spaţiile pentru prepararea/încălzirea hranei, precum şi cele în care se utilizează foc deschis, se amplasează numai în afara corturilor la o distanţă de minimum 5 m faţă de cort, fiind interzisă dispunerea acestora în interior.

 

Art. 3.1.1. – Normativul RTC 2-2022 (în vigoare)

Bucătăriile trebuie amplasate la cel puţin:

a) 2 m de membrana cortului sau celelalte structuri anexe;

De asemenea, varianta propusă în dezbatere publică conține figuri a căror conținut nu poate fi accesat (fig. 58 – 60), precum și erori materiale și greșeli gramaticale și/sau de exprimare, aspecte ce vor fi corectate mai atent în Redactarea 2 a normativului.

Concluzii

Propunerea pentru normativul P118/1-2022 privind securitatea la incendiu a construcțiilor este un normativ mult mai tehnic și mai exact față de cel din 1999, prin care se face referire (în sfârșit) la calculul rezistenței la foc a elementelor utilizând metode de calcul tabelar, calcul simplificat și avansat în baza seriei de SR EN specifice. Deși mai există neclarități / necorelări în prevederile normativul și raportat la alte normative, numărul acestora este mult mai redus.

Putem spune că prin acest normativ se face un pas mare înainte în domeniul securității la incendiu, permițând conformarea corectă a construcțiilor pe baza unor calcule inginerești concrete, aspect ce atrage după sine atât creșterea gradului de dificultate al utilizării lui, cât și creșterea nivelul de securitate la incendiu al construcțiilor.

Doar aplicarea normativului pentru o perioadă de timp relevantă va putea lămuri dacă este un normativ bun sau nu. Premisele sunt promițătoare. 

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Puteți face o comparație între noul și vechiul normativ pentru a vedea modificările aduse prin normativul P118/1 actualizat 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + 12 =