Studiu comparativ între scenariul de securitate la incendiu preliminar (necesar pentru obținere aviz ISU) și scenariul de securitate la incendiu final (necesar pentru obținere autorizație de securitate la incendiu)

Precizări

Înainte de analiza comparativă între scenariul de securitate la incendiu preliminar și cel final, trebuie precizat că, așa cum prevăd Normele metodologice privind avizare de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu final se prezintă la IGSU în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu după realizarea lucrărilor noi și/sau de modificare/schimbare de destinație.

Din acest motiv, dacă în timpul executării lucrărilor de construcții nu au fost respectate normele tehnice de securitate la incendiu, apare posibilitatea ca rectificarea eventualelor deficiențe să fie atât tardivă, cât și potențial costisitoare. Pentru evitarea acestor situații nedorite, ar fi indicată depunerea documentației înainte de începerea lucrărilor (similar depunerii la ISC a proiectului tehnic de rezistență).

Studiu comparativ între scenariul de securitate la incendiu preliminar (necesar pentru obținere aviz ISU) și scenariul de securitate la incendiu final (necesar pentru obținere autorizație de securitate la incendiu)

Procedura de comparare a scenariului de securitate la incendiu preliminar cu scenariul de securitate la incendiu final a implicat eliminarea prevederilor comune identice și prezentarea doar a diferențelor dintre cele două scenarii, urmărind capitolele principale ale acestora prevăzute în Anexele nr. 4 și 5 din Metodologie.

Analiză comparativă

scenariu preliminar

vs.

scenaiu final

1. Caracteristicile construcției sau amenajării

nu sunt solicitate date cu privire la:

numărul căilor de evacuare și, după caz, al refugiilor

 

principalele destinații ale încăperilor și ale spațiilor aferente construcției

 

2. Identificarea și stabilirea nivelurilor de risc de incendiu

nu sunt solicitate date cu privire la:

caracteristicile proceselor tehnologice și cantitățile de substanțe periculoase, potrivit clasificării din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare

3. Nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la incendiu

nu sunt solicitate date cu privire la:

 • Stabilitatea la foc

clasa de reacție la foc a elementelor care protejează golurile din aceste elemente (de construcții – n.a.)*

elementele de construcție de separare a compartimentelor de incendiu și de protecție a golurilor funcționale din acestea

măsuri de protecție la foc pentru instalații electrice, de alimentare cu gaze, ventilație și termice

măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiului pe fațade și pe acoperiș

Aceste informații nu sunt necesare conform prevederilor pct. 1.5. din adresa IGSU nr. 91184/20.01.20123 decât în situația în care aceste elemente influențează gradul de rezistență la foc al construcției (cum poate influența o ușă gradul de rezistență la foc al unei construcții?)

 • Evacuarea utilizatorilor

alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea față de alte funcțiuni prin elemente de separare la foc și fum, protecția golurilor din pereții ce le delimitează

timpii/lungimile de evacuare

prevederea de dispozitive de siguranță la uși, cum ar fi dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu, bare antipanică etc.

marcarea căilor de evacuare

 

măsurile pentru asigurarea controlului fumului

4. Echiparea și dotarea cu instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“

nu sunt solicitate date cu privire la:

 • Instalații de limitare și stingere a incendiilor

 

 

 • pentru hidranți interiori

volumul construcției/compartiment de incendiu | număr de racorduri exterioare | caracteristici funcționale ale grupului de pompare

 • pentru hidranți exteriori

distanțele față de construcție | volumul compartimentului de incendiu | caracteristici funcționale ale grupului de pompare

 • pentru sprinklere

soluția tehnică de realizare a instalației | clasa de pericol de incendiu | categoria de depozitare și modul de depozitare | aria maximă acoperită de un sprinkler | densitatea de calcul | aria de declanșare simultană | numărul de racorduri exterioare

 • pentru sprinklere deschise

înălțimea golului | aria/lungimea zonei protejate | intensitate de răcire

 • pentru

  apă pulverizată

densitate minimă de pulverizare

 • pentru

  ceață de apă

intensitate de pulverizare

 • Instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu

tipul detectoarelor, declanșatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare și parametrii funcționali specifici instalațiilor respective

 

condiții privind stabilirea zonei de detectare

 • Instalație electrică

 

dispozitiv de protecție cu curent diferențial rezidual (DDR)

dispozitiv de detectare a defectului de arc electric (AFDD)

5. Măsuri tehnico-organizatorice privind exploatarea construcției

nu sunt solicitate date cu privire la:

Instrucțiuni de funcționare a instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“

Reguli necesare de verificare și întreținere în exploatare a instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“

Recomandări care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor aferente construcției ori amenajării respective

Stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte și mijloace de intervenție

Concluzii

Diferențele de formă dintre cele două scenarii referitoare la caracteristicile construcției sau amenajării nu sunt justificate, fiind recomandat ca respectivele informații să fie indicate în ambele scenarii.

Lipsa informațiilor cu privire la caracteristicile proceselor tehnologice și cantitățile de substanțe periculoase, potrivit clasificării din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare poate reprezenta, în special la construcțiile de producție/depozitare, un set de date extrem de relevant în conformarea acestora, fiind posibil să nu poată fi realizate documentațiile tehnice (piese desenate pentru instalații cu rol în protecția împotriva incendiilor) prevăzute la cap. A pct. 2. lit. g) din Anexa nr. 6. De exemplu, cum se poate realiza un proiect de detectare, alarmare și semnalizare incendii pentru un spațiu în care se produc degajări de pulberi/vapori dacă nu se cunosc caracteristicile proceselor tehnologice? Cum se poate realiza  în cazul unei turnătorii de aluminiu proiectul de limitare și stingere a incendiilor, fără să fie cunoscute procesele tehnologice în cadrul cărora contactul cu apa ar putea genera o explozie? Dacă nu sunt cunoscute procesele tehnologice, nefiind astfel cunoscute cantitățile de materiale combustibile, cum se conformează rezistența la foc a elementelor de separare? Deci aceste informații ar trebui să fie indicate în ambele scenarii.

Lipsa unor date cu privire la stabilitatea la foc a construcțiilor din scenariul preliminar conduce la incapacitatea de conformare a documentelor (piese desenate pentru arhitectură) prevăzute la cap. A pct. 2. lit. e) sbpct. (ii) și (iii) din Anexa nr. 6, în condițiile art. 11 alin. (3) din Normele metodologice. Ca atare, ar trebui operată o corelare a prevederilor din anexele nr. 5 și 6 din aceste norme.

art. 11 alin. (3) din Normele metodologice

Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu preliminar și scenariul de securitate la incendiu trebuie să se regăsească în piesele desenate ale documentațiilor de proiectare/execuție.

Lipsa măsurilor privind controlul fumului pe căile de evacuare ale utilizatorilor din scenariul final nu poate fi considerată decât o scăpare, neexistând nici-o justificare logică pentru care să nu fie indicate în acest senariu aceste măsuri de importanță vitală pentru securitatea utilizatorilor și a forțelor de intervenție. Ca atare, ar trebui completată Anexa nr. 4, astfel încât să includă aceste aspecte.

Lipsa unor date cu privire la evacuarea utilizatorilor conduce la incapacitatea de conformare a documentelor (piese desenate pentru arhitectură) prevăzute la cap. A pct. 2. lit. e) sbpct. (i), (ii) și (iii) din Anexa nr. 6, în condițiile art. 11 alin. (3) din Normele metodologice. Ca atare, ar trebui operată o corelare a prevederilor din anexele nr. 5 și 6 din aceste norme.

Lipsa datelor cu privire la instalațiile de limitare și stingere a incendiilor din scenariul final nu poate fi considerată decât o scăpare, neexistând nici-o justificare logică pentru care să nu fie indicate aceste măsuri de importanță vitală pentru securitatea utilizatorilor și a forțelor de intervenție. Ca atare, ar trebui completată Anexa nr. 4, astfel încât să includă aceste aspecte.

Idem pentru instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare incendii.

Lipsa datelor cu privire la tipul detectoarelor, declanșatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare și parametrii funcționali specifici instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare incendii din scenariul preliminar este oarecum justificată de lipsa datelor privind caracteristicile proceselor tehnologice și cantitățile de substanțe periculoase. Totuși aceste date ar trebui indicate în scenariul preliminar.

Lipsa datelor cu privire la instalațiile electrice din scenariul final nu poate fi considerată decât o scăpare, neexistând nici-o justificare logică pentru care să nu fie indicate  aceste măsuri. Ca atare, ar trebui completată Anexa nr. 4, astfel încât să includă aceste aspecte.

Concluzie finală

Dacă s-ar opera modificările rezultate din concluziile de mai sus, cele două tipuri de scenarii (preliminar și final) ar fi identice la fel ca până acum. Diferența dintre așa numitul scenariu preliminar și cel final este că scenariul preliminar propune conformarea construcției la cerințele de securitate la incendiu, iar scenariul final detaliază soluțiile tehnice (e.g. identificarea materialelor utilizate în funcție rezistența la foc solicitată, calculul rezistenței la foc a elementelor din beton și/sau lemn în baza prevederilor SR EN-urilor specifice, etc.).

Deci implementarea scenariului de securitate la incendiu preliminar prin OMAI 180/2022 este inutilă și incompletă în forma propusă, complicând un sistem funcțional, simpla completare a scenariului existent fiind suficientă. Dar atâta vreme cât modificările se fac în spatele ușilor închise, fără consultarea specialiștilor din societatea civilă implicați în domeniul securității la incendiu, rezultatele vor fi ca cele prezentate sau la fel ca în cazul Codului construcțiilor.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + six =