ISU BIF (Partea II) - Halucinațiile, abuzul și aroganța - (in)competență, (i)responsabilitate sau (doar) prostie? - STUDIU DE CAZ

Col.Precup Irinel - inspector șef ISU BIF 2024
sursa: https://isubif.ro/local/audiente/

Introducere

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București-Ilfov (ISU BIF) este cel mai mare inspectorat pentru situații de urgență din România, fiind responsabil cu emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu în Municipiul București și Județul Ilfov. 

Pentru a avea o imagine cu privire la performațele acestui inspectorat trebuie făcută o analiză a rezultatelor obținute, a cunoașterii normelor tehnice de securitate la incendiu și a modului de comunicare.

Condus de către un fizician și doi adjuncți împuterniciți (probabil pentru exercitarea controlului politic), ISU BIF, acest incubator de “speciali” finanțați din bani publici se încadrează în același tipar care caracterizează marea majoritate a inspectoratelor județene, respectiv incompetență, iresponsabilitate și  aroganță într-un climat general de aplicare neunitară a prevederilor legale în vigoare după bunul plac al organelor de avizare/autorizare din fiecare inspectorat județean.

Astfel, analiza ISU BIF este structurată în 3 părți:

Această parte se referă la derularea procesului de avizare de securitate la incendiu la ISU BIF, raportat la prevederile legale, competență și responsabilitate. 

Din păcate, aceste 3 aspecte nu se regăsesc prea mult în activitatea ISU BIF care pare ghidată mai degrabă de patronul spiritual și mai puțin de normativul P118 de siguranță la foc a construcțiilor, Normele metodologice privind avizarea și autorizare de securitate la incendiu și protecție civilă sau bunul simț, așa cum puteți descoperi în studiul de caz de mai jos.

Spre deosebire de studiul de caz de la ISU Brașov, unde inspectorii nu au intrat în analiza tehnică a obiectivului de investiții propus spre autorizare, împiedicându-se în în propria incapacitate de înțelegere a responsabilității ce derivă din această analiză, acest stadiu a fost atins (din păcate) la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spiurii“ București-Ilfov, care a reușit să elucubreze prin gura fizicianului colonel o adresă de neconformare.

STUDIU DE CAZ - Clădire administrativă

Context

Pentru o înțelegere mai bună a stadiului procesului de avizare aferent obiectivului de investiții analizat, am făcut un rezumat al acestui proces de la debutul acestuia până la data prezentului articol, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să prezentăm și traseul judiciar al speței în ultima parte a trilogiei ISU BIF.

Pentru protejarea intimității, identitatea investitorului și a persoanei împuternicite, denumirea și locația exactă a obiectivului de investiții nu vor fi prezentate.

În data de 04.03.2024 a fost depusă la ISU BIF o documentație tehnică în vederea obținerii avizului de securitate la incediu pentru o clădire civilă cu destinație administrativă cu prezentarea tuturor documentelor prevăzute la Anexa nr. 6 din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI nr. 180/2022 (n.a. pe scurt – Norme metodologice).

29.03.2024 plângere prealabilă ISU BIF
click pe imagine pentru vizualizare

Plângere prealabilă pentru nerespectarea termenului legal de emitere a avizului

Având în vedere nerespectarea de către “specialiștii speciali” a termenului de emitere a avizului sau a adresei de comunicare a eventualelor neconformități așa cum este prevăzut la art. 25 alin. 1 din Norme, a fost înaintă spre ISU BIF în data de 29.03.2024 o plângere prealabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ în vederea emiterii unui răspuns.

05.04.2024 Respingere ISU BIF
click pe imagine pentru vizualizare
05.04.2024 Respingere ISU BIF
click pe imagine pentru vizualizare

Adresă de constatare neconformități emisă de ISU BIF

Deși am făcut plângerea prealabilă după 4 zile de la împlinirea termenul legal în care ar fi trebuit să răspundă, nu a fost suficient și după încă o săptămână, respectiv în data de 05.04.2024, ISU BIF a emis fizic un răspuns al fizicianului la cererea de emitere a avizului de securitate la incendiu a obiectivului de investiții propus (clădire administrativă) pe care l-a transmis electronic.

Plângere prealabilă împotriva adresei de constatare neconformități

Dacă vă întrebați ce înseamnă notația PP din adresa de “neconformități” constatate de organ “în urma verificărilor de specialitate”, trebuie menționat că aceasta reprezintă prescurtarea de la Plângere Prealabilă în sensul prevăzut de Legea nr. 544/2004.

De asemenea, notațiile cu culoare albastră reprezintă neconformități reale identificate de organele de avizare/autorizare. Până la urmă, cine nu muncește, nu greșește, dar de la o verificare temeinică și legală a documentației de avizare până la un abuz împins la limita ridicolului este un pas mic pe care ISU BIF a decis să îl facă.

08.04.2024 plângere prealabilă ISU BIF
click pe imagine pentru vizualizare
08.04.2024 plângere prealabilă ISU BIF
click pe imagine pentru vizualizare
08.04.2024 plângere prealabilă ISU BIF
click pe imagine pentru vizualizare

Răspuns ISU BIF la plângerea prealabilă împotriva adresei de constatare neconformități

Pe principiul consacrat deja al inspectoratelor pentru situații de urgență “ne menținem punctul de vedere că noi NU greșim niciodată” ISU BIF a emis un răspuns patetic la plângerea prealabilă.

26.04.2024 răspuns la plângerea prealabilă ISU BIF
click pe imagine pentru vizualizare
26.04.2024 răspuns la plângerea prealabilă ISU BIF
click pe imagine pentru vizualizare
26.04.2024 răspuns la plângerea prealabilă ISU BIF
click pe imagine pentru vizualizare

Analiză

Pentru a ne edifica cât mai bine cu privire la “neconformitățile” constatate de organ “în urma verificărilor de specialitate”, cele mai flagrante dintre acestea vor fi reproduse în paralel exact așa cum apar în adresa de constatare a nceonformităților, în plângerea prealabilă și în răspunsul ISU BIF la această plângere.

Adresă constatare neconformități

nu se regăsește avizul regiei/societății furnizoare apă din care să reiasă debitul de calcul asigurat de 15 l/s pentru hidranți exteriori

Plângere prealabilă împotriva adresei ISU BIF

acest aviz NU este prevăzut la pct. 2 al anexei nr. 6 din Norme, nefiind obligatorie depunerea acestuia

Răspuns ISU BIF la plângerea prealabilă

în conformitate cu prevederile art. 6.1, 6.30 și 12.3 din Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, (…) este obligatorie prezentarea avizului societății furnizoare de apă

În primul rând că articolele din P118/2 invocate de ISU BIF în răspunsul la plângerea prealabilă nu stipulează nicăeri că trebuie prezentat avizul societății furnizoare de apă în cadrul documentației tehnice necesare obținerii avizului de securitate la incendiu, documentele necesare obținerii acestui act administrativ fiind stipulate foarte cla în Anexa nr. 6 din Normele metodologice.

În al doilea rând, așa cum arătam și în prima parte a acestei trilogii despre ISU BIF, cel mai probabil organele de avizare/autorizare nu au citit actul normativ care reglementează funcționarea dumnealor, respectiv Regulamentul de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență aprobat prin Hotărârea nr. 1.490 din 9 septembrie 2004 (actualizată până la data de 1 septembrie 2016) care stipulează la art. 24:

(1) În timpul îndeplinirii serviciului, personalul Inspectoratului General și cel al structurilor subordonate este învestit cu exercițiul autorității publice.

(2) În raport cu atribuțiile specifice, personalul are următoarele drepturi și îndatoriri specifice:

d) să solicite de la persoanele fizice și juridice datele, informațiile și documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor legale;

În al treilea rând, ISU BIF în calitatea sa de autoritate publică, NU poate solicita investitorilor în mod abuziv un aviz neprevăzut de legislația în vigoare, emis de o societate neautorizată (sau autorizată, dacă o fi vreuna în România), în condițiile în care solicitarea de la persoanele juridice (n.a. furnizorul local de apă neautorizat APA NOVA) a datelor, informațiilor și documentelor necesare îndeplinirii atribuțiilor legale este o îndatorire legală, cu atât mai mult cât autorizarea acesteia este îndatorirea ISU BIF.

Referitor la art. 6.1. invocat de organ, trebuie menționat că acest articol stipulează la primul aliniat că:

Rețelele de distribuție a apei din centrele populate (localități) trebuie să fie echipate cu hidranți exteriori, care trebuie să asigure condițiile de debit și presiune necesare stingerii incendiilor, potrivit prevederilor prezentului normativ și celorlalte reglementări tehnice referitoare la instalații de alimentare cu apă și canalizare a localităților, după caz.

art. 6.1. din normativul indicativ P118/2-2015

Stimate domnule Irinel, câte controale ați efectuat la APA NOVA și câte contravenții ați aplicat în baza art. 45 pct. V lit. b) din Legea nr. 307/2006 la acest agent economic pentru lipsa autorizație de securitate la incendiu? Vi se pare normal ca din cauza incompetenței dvs. și a furnizorului de apă al localității să comiteți abuzuri împotriva investitorilor? Domnule inspector șef Irinel, prevederile art. 12.3  din normativul P188/2-2013 se aplică în localități izolate unde nu există infrastructură de alimentare cu apă, nu în centrul Bucureștiului!

Adresă constatare neconformități

în vederea verificării încadrării obiectivului în prevederile HGR nr. 862 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecției civilă

Plângere prealabilă împotriva adresei ISU BIF

cererea nr. 2501054/04.03.2024 a fost depusă pentru eliberarea avizului de securitate la incendiu, avizele de protecție civilă fiind solicitate pe baza documentelor prevăzute la anexa nr. 7 din Norme

Răspuns ISU BIF la plângerea prealabilă

în conformitate cu prevederile art. 8, alin.(a) din OMAI nr. 180 (…), cererea de emitere a avizului de securitate la incendiu și cea de emitere a avizului de protecție civilă, însoțite de documentația tehnică aferentă se depun și se eliberează simultan. În acest sens este necesar să menționați în documentația tehnică informațiile solicitate în vederea stabilirii necesității obținerii avizului de protecție civilă

În primul rând, art. 8 alin. (1) din OMAI nr. 180 din 29 noiembrie 2022 NU există, acest ordin având doar 4 articole, dar necunoașterea legii de către organ și asumată de fizician nu trebuie să ne mai mire. Probabil că acesta (n.a. organul) face referire la Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu respectivul ordin.

În al doilea rând, stabilirea necesității obținerii avizului de protecție civilă NU o face organul de avizare/autorizare, ci proiectantul sau expertul tehnic, după caz. În conformitate cu prevederile HGR nr. 862/2016 NU este necesară obținerea avizului de protecție civilă pentru obiectivul de investiții studiat, motiv pentru care nu a fost solicitat un astfel de document administrativ. Cererea de emitere a avizului de securitate la incendiu și cererea de emitere a avizului de protecție civilă, însoțite de documentația tehnică aferentă se depun și se eliberează simultan DACĂ ESTE CAZUL.

În al treilea rând, trebuie precizat că în documentațiile pentru aviz de securitate la incendiu NU este necesar/obligatoriu să se menționeze informații pentru stabilirea necesității protecție civilă, doar pentru simplu motiv că organele de avizare/autorizare sunt incompetente. 

Adresă constatare neconformități

nu este menționat volumul parcajului în vederea verificării numărului jeturilor pe punct și în funcțiune simultană a hidranților interiori

Plângere prealabilă împotriva adresei ISU BIF

parcajul NU este considerat compartiment de incendiu separat, menționarea volumului acestuia NU este obligatorie

Răspuns ISU BIF la plângerea prealabilă

în conformitate cu prevederile art. 4.37 (…) P118/2-2013 (…) la încăperile (…) cu risc mare (…) volum mai mare de 5000 m3 (…) cel  puțin 2 jeturi în funcțiune simultană (…). În acest sens este necesar să menționați volumul parcajului în vedere stabilirii numărului necesar de jeturi în funcțiune simultană.

În primul rând, stabilirea numărului necesar de jeturi în funcțiune simultană NU o face organul de avizare/autorizare, ci proiectantul sau expertul tehnic, după caz. În sarcina organului de avizare este verificarea stabilirii corecte a numărului necesar de jeturi în funcțiune simultană, verificare pentru care sunt necesare cunoștințe minime de aritmetică și geometrie.

În al doilea rând, așa cum am subliniat și în plângerea prealabilă, impotența organului cu privire la calcularea unui volum simplu (suprafața x înălțimea) ridică semne reale de întrebare cu privire la capacitatea organului de a face verificări de specialitate în domeniul securității la incendiu.

Adresă constatare neconformități

nu este menționată clasa de reacție a foc a luminatoarelor în vederea verificării respectării prevederilor art. 2.1.11.3. din NP118/1999

Plângere prealabilă împotriva adresei ISU BIF

la pag. 27 din scenariul de securitate la incendiu preliminar se menționează că „Luminatorul aferent atriumului fără rezistență minimă la foc normată este realizat din materiale C0(CA1) – tâmplărie metalică cu vitrări C0(CA1) – sticlă și nu este luat în considerare la stabilirea gradului de rezistență la foc a construcției conform art. 2.3.42. din normativul P118/99“

Răspuns ISU BIF la plângerea prealabilă

în conformitate cu prevederile art. 2.1.11.3 din normativul P118-99 și prevederile din scenariul de securitate la incendiu, luminatorul atriumului realizat cu structură și vitrări C0 nu se va lua în considerare la stabilirea gradului de rezistență la foc al clădirii. De asemenea, din secțiuni nu rezultă care sunt elementele metalice ale luminatorului care nu fac parte din structura de rezistență a construcției, având în vedere și prevederile art. 2.1.12 din Normativul P118-99

În primul rând, în documentația pentru obținerea avizului de securitate la incendiu a fost inclus scenariul de securitate la incendiu preliminar (Anexa nr. 5 din Normele metodologice), nu scenariul de securitate la incendiu (Anexa nr. 4 din Normele metodologice), dar necunoașterea legislației la ISU BIF nu mai este o noutate.

În al doilea rând, incapacitatea organului cu privire la înțelegerea unor noțiuni elementare a structurii construcțiilor este reflectată de nedumerirea acestuia referitoare la lipsa din secțiuni a unor indicii cu privire la “care sunt elementele metalice ale luminatorului care nu fac parte din structura de rezistență a construcției”. Este evident că structura metalică a luminatorului amplasat pe acoperișul terasă nu are un rol în structura de rezistență a unei construcții realizate din cadre și diafragme de beton armat. Bine că nu au cerut “planul de fundații ale luminatorului”.

În al treilea rând, puteți observa și aroganța exprimării “luminatorul atriumului (…) nu se va lua în considerare la stabilirea gradului de rezistență la foc”, de parcă le-a cerut cineva binecuvântarea, afirmație din care rezultă că ne-au făcut o favoare și nu faptul că au greșit. Domnule colonel Irinel, oricum nu luam în considerare luminatorul atriumului în stabilirea gradului de rezistență la foc, indiferent de părerea organului incompetent. 

Adresă constatare neconformități

nu sunt detaliate elementele constructive ale podului în detaliu

Plângere prealabilă împotriva adresei ISU BIF

nu sunt precizate aceste informații pentru simplu motiv că obiectivul de investiții studiat NU are pod

Răspuns ISU BIF la plângerea prealabilă

din plan secțiune A-A, în mod eronat a fost interpretată figurarea luminatorului din ax

În primul rând, secțiunea nu este un plan, este o planșă, planul referindu-se strict la nivelurile construcției.

În al doilea rând, incapacitatea organului de înțelegere a unui proiect de arhitectură în integralitatea sa, respectiv planul învelitoare în corelare cu fațadele și secțiunile construcției împreună cu scenariul de securitate la incendiu preliminar (în care nu se face nici-o referire la pod), conduce inevitabil la concluzia că ISU BIF nu are capacitatea tehnică să verifice documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și este oportună realizarea cu celeritate a unui audit extern în vederea expertizării tehnice pentru cerința fundamentală “securitate la incendiu “ a tuturor construcțiilor pentru care au fost emise avize/autorizații de acest inspectorat pentru situații de urgență.

Adresă constatare neconformități

în piesele desenate „secțiuni“ nu este prezentată rezistența la foc a planșeelor

Plângere prealabilă împotriva adresei ISU BIF

trebuie menționat că, în conformitate cu prevederile pct. 2 lit. e) sbpct. (ii) din anexa nr. 6 aferentă Normelor, este obligatorie precizarea acestor date doar pentru elementele rezistente la foc de separare a diferitelor funcțiuni, notații care se regăsesc în piesele desenate „secțiuni“

Răspuns ISU BIF la plângerea prealabilă

este necesar să precizați în plan secțiune de rezistență la foc a planșeelor în conformitate cu prevederile art. 11, alin. (3) din OMAI 180 din 29 noiembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizare și autorizare de securitate la incendiu și protecție civilă

Dincolo de confuziile deja clasice între articolele OMAI-ului nr. 180/2022 și cele ale Normelor metodologice, respectiv între plan și planșă, lăsând la o parte așa numitul “plan secțiune de rezistență a planșeelor” (ce-o fi ăla?!?), organul de avizare/autorizare nu înțelege că gradul de rezistență la foc a unei construcții NU este măsură în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Grad de rezistenţă la foc -­ capacitate globală a construcţiei sau a compartimentului de  incendiu de a răspunde la acţiunea unui incendiu standard, indiferent de destinaţia sau funcţiunea  acestuia.

art. 1.2.25. din Normativul indicativ P118/99

Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu preliminar și scenariul de securitate la incendiu trebuie să se regăsească în piesele desenate ale documentațiilor de proiectare/execuție

Art. 11, alin. (3) din Normele metodologice 

În conformitate cu prevederile pct. 2 lit. e) sbpct. (ii) din anexa nr. 6 aferentă Normelor, pe planuri se precizează doar elementele rezistente la foc de separare a diferitelor funcțiuni. La ultima verificare a bunului simț, două birouri reprezintau aceeași funcțiune. Poate știe BIF mai bine…

e) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură, în secțiune și pentru fiecare nivel și fațadă, pe care sunt marcate, utilizându-se un cod de culori:

(i) traseele căilor de evacuare, cu menționarea lungimilor acestora;

(ii) elementele rezistente la foc de separare a diferitelor funcțiuni;

(iii) elementele de protecție a golurilor de acces în încăperi;

pct. 2 lit. e) sbpct. (ii) din Anexa nr. 6 aferentă Normelor

Incapacitatea organului de înțelegere a unui proiect de arhitectură în integralitatea sa, respectiv planul învelitoare în corelare cu fațadele și secțiunile construcției împreună cu scenariul de securitate la incendiu preliminar (în care nu se face nici-o referire la pod), conduce inevitabil la concluzia că ISU BIF nu are capacitatea tehnică să verifice documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și este oportună realizarea cu celeritate a unui audit extern în vederea expertizării tehnice pentru cerința fundamentală “securitate la incendiu “ a tuturor construcțiilor pentru care au fost emise avize/autorizații de acest inspectorat pentru situații de urgență.

Adresă constatare neconformități

nu este marcată în piesele desenate zona acoperișului terasă cu rezistența la foc de inim 1 oră pe o distanță de minim 6 metri conform mențiunilor de la punctul 3.3 din SSI

Plângere prealabilă împotriva adresei ISU BIF

Răspuns ISU BIF la plângerea prealabilă

având în vedere că la etajul 5 există un gol neprotejat către clădirea vedină – acoperiș rezistent la foc o oră pe o distanță de minim 6 metri și densitatea sarcinii termice sub 840 MJ/m2, acest lucru nefiind posibil

Lăsând la o parte exprimarea de tip nonsens din răspunsul la plângerea prealabilă din care nu reiese ce vrea să zică organul, trebuie precizat că densitatea sarcinii termice din compartimentul de incendiu alăturat este sub 840 MJ/m2, nefiind necesare instalații autoamte de stingere.

De asemenea, conform fig. 2.4.15. din normativul indicativ P118/99, golurile amplasate deasupra zonei acoperișului terasă cu rezistența la foc minim 1 oră pe o lățime de 6 metri NU trebuie protejate, tocmai acesta fiind scopul protecției oferite de acoperișul terasă cu rezistență la foc normată.

fig. 2.4.15. normativ P118:99
fig. 2.4.15. din normativul indicativ P118/99

Adresă constatare neconformități

în piesele desenate există spații pentru care nu este menționată destinația (ex: spații neutilizate subsol)

Plângere prealabilă împotriva adresei ISU BIF

trebuie menționat că spațiile neutilizate de la subsol SUNT spații neutilizate, iar organul de avizare/autorizare NU are calitatea să impună niciunui investitor să stabilească destinații pentru încăperi neutilizate doar pentru a satisface impotența organului. De asemenea, trebuie precizat că temeiul juridic invocat de organ, respectiv tab. 3.4.4. din normativul indicativ P118/99 NU este aplicabil, având în vedere că spațiile neutilizate de la subsol SUNT spații neutilizate

Răspuns ISU BIF la plângerea prealabilă

există spații (camere șoferi, hol)în subsol separate cu pereți rezistenți la foc 2 ore față de parcarea subterană fără uși rezistente la foc contrar prevederilor din tabelul 3.4.4. punctul 4 din Normativul P118/1999

În primul rând, trebuie observat că în răspunsul la plângerea prealabilă, domnul fizician se face că nu a zis niciodată de spații neutilizate și schimbă subiectul ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

În al doilea rând, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) coroborat cu art. 90 din normativul indicativ NP127/2009, golul funcțional de acces în camera de personal nu trebuie să fie protejat cu ușă cu rezistență la foc normată, nefiind incidente prevederile art. 99 din același normativ.

În al treilea rând, punctul 4 al tabelului 3.4.4. din normativul indicativ P118/99, invocat de ISU BIF în răspunsul la plângerea prealabilă NU are nici o legătură cu parcajul subteran, acesta referindu-se exclusiv la “depozite de materiale combustibile cu aria mai mare de 36 m2 şi restul  clădirii, precum şi între depozitele  cu obiecte de valoare (ale muzeelor, arhivelor, bibliotecilor,  etc.), niciuna dintre aceste destinații neregăsindu-se la nivelul parcajului.

Adresă constatare neconformități

față de cele prezentate, nu vă putem soluționa favorabil cererea, întrucât nu au fost îndeplinite în totalitate condițiile prevăzute de reglementările în vigoare

Plângere prealabilă împotriva adresei ISU BIF

vă rog să constatați că răspunsul emis cu depășirea termenului legal prevăzut la art. 25 alin. (1) din Norme NU respectă în totalitate legislația în vigoare, fiind abuziv, nedocumentat, subiectiv și neprofesionist cu privire la aspectele semnalate și, pe cale de consecință, în baza prevederilor Legii nr. 554/2004, coroborate cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2002, vă rog să dispuneți desființarea punctelor din acest răspuns semnalate în prezenta plângere prealabilă și să luați măsurile administrative ce se impun pentru evitarea unor astfel de situații pe viitor

Răspuns ISU BIF la plângerea prealabilă

vă invederăm faptul că este necesară remedierea tuturor deficiențelor, inclusiv cele la care nu ați făcut referire în plângerea prealabilă, dar care se regăsesc în răspunsul instituției noastre

Cu privire la învederarea faptului că “este necesară remedierea tuturor deficiențelor (…) care se regăsesc în răspunsul instituției noastre”, trebuie remarcată naivitatea colonelului doctor care trăiește cu impresia că respectivele deficiențe sunt reale în totalitate și că vor fi “remediate” doar pentru că vrea domnul Irinel să-și ascundă incompetența, iresponsabilitatea și prostia domniei sale și a subordonaților săi.

Elucubrațiile și părerile unor amatori NU sunt deficiențe, domnule Irinel!

Concluzii

În urma analizării listei cu autorizațiile de securitate la incendiu emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii“ București-Ilfov (ISU BIF) în anul 2023 se poate ajunge la următoarele concluzii:

 • Având în vedere că avizul societății furnizoare de apă (autorizate sau nu) nu este prevăzut în Anexa nr. 6 și/sau Anexa nr. 12 din Normele metodologice, NU este obligatorie prezentarea acestuia în documentația tehnică pentru obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu, obținerea oricăror date consideră necesare în analiza documentațiilor fiind îndatorirea organului de avizare/autorizare;
 • Personalul departamentului de avizare/autorizare din cadrul ISU BIF comite abuzuri pentru a ascunde faptul că:
  • nu cunoaște legislația care reglementează desfășurarea propriei activități, preferând să încalce prevederile legale în vigoare prin solicitarea abuzivă a unor documente care NU sunt prevăzute în Normele metodologice;
  • nu cunoaște normele și normativele tehnice necesare desfășurării propriei activități;
  • nu are cunoștințe minime de aritmetică și/sau geometrie elementară;
  • face confuzii cu privire la semnificația gradului de rezistență la foc al construcțiilor;
  • nu are cunoștințe minime privind noțiunea de structură a construcțiilor;
  • nu înțelege semnificația expresiei “funcțiuni diferite”;
  • are halucinații identificând (în mod eronat) spații ale construcțiilor care nu există;
  • este inconsecvent în identificarea așa numitelor “neconformități;
  • nu-și recunoaște greșelile (inerente, de altfel în orice proces lucrativ), preferând să-și justifice incompetența prin abuzuri la adresa investitorilor;
 • Activitatea de avizare/autorizare a ISU BIF are ca scop fuga de responsabilitate și nu aplicarea legislației în “domeniile apărării vieții, bunurilor și a mediului împotriva incendiilor și dezastrelor, precum și al realizării măsurilor de protecție civilă și gestionarea situațiilor de urgență”;
 • Având în vedere cele de mai sus, este evident că ISU BIF nu are capacitatea tehnică să verifice documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu imperios necesară realizarea cu celeritate a unui audit extern în vederea expertizării tehnice pentru cerința fundamentală “securitate la incendiu “ a tuturor construcțiilor pentru care au fost emise avize/autorizații de acest inspectorat pentru situații de urgență.

Concluzie finală

Concluzia finală a tras-o însuși colonelul doctor fizician Irinel care ne lămurește de ce ISU BIF este asociat cu incompetența, iresponsabilitatea și aroganța prin recunoașterea propriei neputințe. Ce a omis să scrie în epistola de răspuns la plângerea prealabilă este că personalul disponibil nu este prea performant, are lacune grave în cunoștințele de securitate la incendiu și fuge cu disperare de responsabilitate în așteptarea pensiei speciale.

Mai exact, ISU BIF inventează scuze pentru a-și justifica incompetența, iresponsabilitatea și prostia.

“În prezent există un număr foarte mare de solicitări în lucru adresate instituției, în raport cu personalul disponibil și misiunile specifice”

inspector șef ISU BIF, col. dr. fiz. Precup Paul Irinel

Numărul mare de solicitări este dat în mare parte de întoarcerea unor lucrări în sistem tocmai pentru că ISU BIF este incapabil să-și desfășoare activitatea din cauza propriei sale incompetențe și iresponsabilități. Investitorii, proiectanții, verificatorii, experții, diriginții de șantier, responsabili tehnici cu execuția, executanții lucrărilor de construcții și instalații chiar muncesc.

Noi nu avem privilegiul vostru de a fi plătiți, indiferent ce inepții debităm, suntem recompensați în funcție de performanță, factorul timp fiind esențial, stimate domnule Irinel! În locul avizului obținut în termenul legal de 15 zile (lucrătoare), după 61 de zile (data prezentului articol) nu se întrevăd speranțe în orizontul apropiat să vedem acest document. De ce? Pentru că puteți și pentru că nu vă trage nimeni la răspundere.

De ce ar fi incapacitatea managerială a lui Irinel și incompetența subordonaților săi problema investitorilor? Dacă nu poți, lasă pe altcineva care poate, stimate domnule Irinel! Poate într-o țară în care funcția vine la pachet cu competența și responsabilitatea, iar demisia de onoare este mai mult decât un concept, dar…

… la ISU BIF atât s-a putut…

Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + 8 =