Precizări IGSU cu privire la OMAI nr. 180/2022, HGR nr. 571/2016 și la normativele P118/99 și P118-2/2013

HGR 571/2016 actualizat 2022 | OMAI nr. 180/2016 | HGR nr. 915/2015

În vederea aplicării unitare a prevederilor Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă aprobate prin O.M.A.I. nr. 180/2022 și a prevederilor legislației și a normativelor cu incidență în domeniul securității la incendiu și a protecției civile, IGSU a emis în data de 20.01.2023 o  informare către inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov prin care face o serie de precizări/interpretări mai mult sau mai puțin pertinente cu privire la OMAI nr. 180/2022, HGR nr. 571/2016 actualizat 2022, P118-99 și P118/2-2013.

Principalele precizări/interpretări referitoare la Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI nr. 180/2022

 • documentațiile depuse și respinse în 2022 se vor analiza pe baza OMAI 129/2016;
 • documentațiile cu aviz acordat pe baza OMAI 129/2016 vor depune pentru autorizația ISU pe baza OMAI 180/2022;
 •  devine obligatorie realizarea expertizei tehnice la cerința fundamentaă Cc – securitate la incendiu pentru construcții existente, dar nu este obligatorie prezentarea raportului de expertiză. Practic, expertizele nu pot fi realizate fără intocmirea raportului de expertiză, iar inspectorii din cadrul departamentelor de avizare/autorizare din cadrul inspectoratelor județene și București-Ilfiov NU vor avea acces la acestea, deși, în mod paradoxal sunt printre puținii fucnționari publici care le și înțeleg;
 • arogă în mod subiectiv putere de decizie organelor de avizare/autoizare IGSU, în condițiile în care literatura de specialitate NU prevede care sunt măsurile compensatorii în funcție de situațiile în care acestea sunt necesare, iar un inspector IGSU nu are capacitatea tehnică (și/sau juridică) să verifice sau să controleze măsurile stabilite de un expert tehnic atestat MDLPA, prin afirmația:

Măsurile compensatorii propuse prin scenariile de securitate la incendiu pot constitui motiv de respingere a cererilor de emitere a avizelor și autorizațiilor în condițiile în care specialiștii din cadrul structurilor de avizare autorizare județene sau ISU B-If constată că nu vizează îmbunătățirea criteriilor care nu pot fi respectate”

 • precizările IGSU nu lămuresc modul în care poate fi determinată rezistența la foc a elementelor de construcții necesare determinării gradului de rezistență la foc a construcției (cap. 3.1. din scenariul de securitate la incendiu – Anexa nr. 4 din Normele metodologice) în cazul construcțiilor existente pentru care nu mai există proiectul de rezistență inițial. Astfel, devine imposibilă determinarea rezistenței la foc a elementelor structurale din beton armat și/sau lemn, nefiind cunoscute date cu privire la acoperirea de beton sau a altor indicatori. Ca atare, expertiza tehnică pentru cerința fundamentală Cc – securitatea la incendiu a construcțiilor este OBLIGATORIE în cazul construcțiilor existente pentru care fie sunt necesare măsuri compensatorii, fie nu poate fi determinată rezistența la foc a elementelor de construcții în vederea determinări gradului de rezistență la foc a construcției;
 • modul de interpretare cu privire la structura scenariului de securitate la incendiu nu mai asigură un spațiu în cadrul acestuia pentru precizarea clasei de reacție la foc ușilor care nu influențează gradul de rezistență la foc al construcției, respectiv uși pentru case de scări, arhive, laboratoare, etc.
 • exemplele privind separarea categoriilor de spații similar unui compartiment de incendiu (asigurate prin elemente pereți, planșee și elemente de protecție a golurilor, similar elementelor de construcție antifoc) care se aplică pentru categoria clădirilor monofuncționale sau la spațiile din construcțiile cu funcțiuni mixte sunt eronate, având în vedere că este considerată obligatorie doar autorizara spațiului de comerț cu suprafața de 200 mp, nefiind necesară autorizarea celor două spații de comerț cu suprafețele de 300 mp;
 
interpretare-IGSU-comert-locuinte

Principalele precizări/interpretări referitoare la HG nr. 751/2016 actualizat 2022 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 • aserțiunea de la pct. 2.1.2. din adrea de precizări IGSU intră în conflict cu precizările art. 21 coroborat cu art. 22 (cap. III – Desfășurarea activității de avizare și autorizare) din Normele tehnice aprobate prin OMAI nr. 180/2022, din conținutul cărora reiese în mod clar faptul că în 5 zile lucrătoare de la înregistrarea depunerii documentației se face controlul cu privire la existența tuturor documentelor prevăzute la cap. II – Documente necesare pentru obținerea avizului și autorizației de securitate la incendiu și protecție civilă, în 10 zile trebuie comunicată neîncadrarea (dacă este cazul) în prevederile HG nr. 571/2016 actualizată 2022, iar în 15, respectiv 30 de zile lucrătoare trebuie fie emis avizul/autorizația de securitate la incendiu, fie trebuie respinsă cererea. Astfel, conform precizărilor OMAI nr. 180/2022, indiferent dacă investiția/obiectivul se încadrează sau nu în prevederile HG nr. 571, documentele depuse sunt aceleași care se depun pentru obțienerea avizului/autorizației, potențialele rezultate finale putând fi:
    • neîncadrarea în prevederile HG nr. 571;
    • emiterea avizului/autorizației;
    • respingerea cererii.

Trebuie reținut că, deși Normele metodologice sunt clare, nefiind necesare nici-un fel de precizări, pct. 2.1.2. din adresa IGSU nu respectă principiul clarității, lăsând loc la interpretări și aplicare neunitară a legislației de către inspectoratele județene cu privire la tipul și conținutul documentației privind necesitatea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu care trebuie depusă. 

“în conținutul solicitărilor privind necesitatea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu, solicitantul trebuie să prezinte date referitoare la numărul maxim de persoane, suprafața construită/desfășurată a spațiului/construcției, număr de camere și locuri de cazare aferente (după caz), regim de înălțime, anul construirii sau punerii în funcțiune și alte date relevante pentru emiterea unui răspuns

 • terasele clădirilor noi sau a celor existente, delimitate cu geamuri, care în sezonul estival sunt menținute deschise sau îndepărtate, se asimilează cu spații închise și se iau în calcul la stabilirea ariei desfășurate a clădirii în vederea încadrării acesteia în categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și sau autorizării, conform H.G.R. nr. 571/2016;

 • unele exemple privind încadrarea construcțiilor mixte în prevederile HG nr. 571/2016 actualizat 2022 (pct. 2.1.5. din adresa de precizări IGSU) nu sunt corecte, existănd situații în care sunt inaplicabile.

Ce se întâmplă în situația din exemplul alăturat?

Se va solicita aviz/autorizație de securitate la incendiu pentru întreaga construcție sau doar pentru spațiul de comerț?

 
exemplu-gresit-IGSU-2023-hg-571-2016

Principalele precizări/interpretări referitoare la normativul indicativ P118/99

 • Precizările de la pct. 2.2.2. cu privire la condițiile care trebuie îndeplinite pentru încadrarea depozitelor în categoria E pericol de incendiu sunt valabile și pentru spațiile de producție, însă IGSU omite în mod intenționat acest aspect pentru că nu s-ar mai emite avize/autorizații de securitate la incendiu pentru clădiri de producție cu excepția spațiilor de producție în care se folosesc doar materiale incombustibile sau materiale cu un procent de umiditate mai mare de 80% (producție confecții metalice, blocuri ceramice sau din beton și depozite de castraveți și pepeni);
 • pentru construcțiile existente de învățământ la care nu se pot asigura două căi de evacuare, expertul trebuie să stabilească măsuri compensatorii care pot constitui motiv de respingere a cererilor de emitere a avizelor și autorizațiilor

Principalele precizări/interpretări referitoare la normativul indicativ P118/2-2013

 • modul de amplasare și utilizare a normelor de protecție la incendiu tip Bompet, fiind asimilate cu instalațiile de stingere alcătuite din butelii, clapete de deversare, conducte, etc.
 • distincție între numărul de jeturi în funcțiune simultană și numărul de jeturi care trebuie să atingă fiecare punct al clădirii;
 • punct de vedere cu privire la desfumarea depozitelor frigorifice cu temperatura sub -12 grade Celsius.

Citește integral adresa nr. 91184/20.01.20123.

Citește integral HGR nr. 571/2016 actualizat 2022.

Mai multe precizări IGSU cu privire la HGR nr. 571/2016 actualizat 2022.

Serie de precizări IGSU cu privire la normativul indicativ P118/99.

De asemenea, în secțiunea utile găsești actele normative relevante din domeniul securității la incendiu, precum și alte noutăți legislative din domeniul construcțiilor și instalațiilor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + 9 =