SURSE: Hotărâre privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi - PROIECT

CUPRINS

Criterii pentru închidere ISU 2024

Acum o săptămână mă întrebam ce au mai făcut veșnicii noștri politicieni și “specialii” de la IGSU cu privire la prevenirea unor tragedii ca cea de la Crevedia. Având un singur indiciu am considerat că nimic, dar se pare că în culise se pregătește ceva.

Din păcate, așa cum ne-au obișnuit deja, totul se face în spatele ușilor închise fără consultarea specialiștilor din domeniu, în consacratul stil “noaptea ca hoții”, motiv pentru care a ieșit un proiect de act normativ incomprehensiv și nedocumentat care nu rezolvă problema securității la incendiu.

Notă de fundamentare HGR

Această propunere nu vine în urma unei inițiative proactive care să cuprindă o analiză amplă a situației de fapt reale cu toți factorii implicați, aspect ce reiese și din nota de fundamentare, ci doar ca o reacție la evenimentele tragice de la Colectiv, Crevedia și Ferma Dacilor. Oricum nu ne putem aștepta la altceva din partea unui ministru de interne incompetent, reșapat dintr-un ministru al justiției incompetent, respectiv dl. Predoiu Cătălin Marian. 

Acesta este probabil și motivul principal pentru care acest act nu ia în considerare condițiile pentru închiderea spitalelor, școlilor, grădinițelor, creșelor, caselor de copii, clădirilor de birouri și bisericilor care nu respectă criteriile de securitate la incendiu, în așteptarea unor incendii cu victime și în aceste domenii, deși spitale au ars și probabil o să mai ardă în România. Este puțin probabil să fie vorba doar de incompetența și iresponsabilitatea generalizată a legiuitorului, în cazul de față Guvernul României, condus la momentul redactării articolului de un personaj nedemn de încredere (n.a. Ciolacu Marcel Ion) datorită istoricului său de minciuni în formă continuată, mai ales că în în nota de fundamentare se stipulează, referindu-se la clădirile pentru servicii sociale destinate supravegherii, îngrijirii ori cazării/adăpostirii bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost, că:

Domeniul aferent asigurării serviciilor sociale constituie o prioritate în asigurarea condițiilor de siguranță, având în vedere categoriile de persoane cazate/ îngrijite, care în cele mai multe din cazuri nu au capacitatea fizică de a se autoevacua. Astfel, situațiile de pericol care pot decurge din neasigurarea unor cerințe minime impuse de reglementările tehnice specifice, cât și de actele subsecvente privind apărarea împotriva incendiilor în care funcționează servicii sociale aprobate prin Ordinul nr. 179/2089/2023, pot conduce la pierderea unui număr mare de vieți omenești, impunându-se astfel necesitatea aplicării măsurii de oprire a funcționării în cazul încălcării grave a cerinței securitate la incendiu la aceste categorii de construcții.

Probabil că, pe lângă poziția reactivă la tragedii, născută din lipsa unei viziuni de ansamblu și a capacității de înțelegere că cel mai probabil în creșe, grădinițe sau spitale se află categoriile de persoane cazate/ îngrijite, care în cele mai multe din cazuri nu au capacitatea fizică de a se autoevacua, este vorba și despre faptul că marea majoritate a obiectivelor omise din proiectul de hotărâre de Guvren aparțin statului român a cărui politică economică, fiscală și socială falimentară nu poate asigura fondurile necesare, banii respectivi fiind destinați “specialilor”, pomenilor electorale și clientelei politice.

Totuși, majoritatea motivelor invocate în nota de fundamentare indică vina contribuabilului.

Înainte de analiza propriu-zisă a proiectului de act normativ, trebuie să reținem numărul obiectivelor de investiții închise de la promulgarea HGR nr. 915/2015 până la sfârșitul anului 2023. Aplicarea prevederilor acestei hotărâri, în perioada 2015-2023, a condus la închiderea a unui număr de 204 obiective, respectiv IGSU a reușit să închidă o medie de 34 de obiective/an sau 2.83 obiective/lună. Mai exact fiecare dintre cele 40 de inspectorate județene și ISU BIf au închis o medie de 0.85 obiective/an, respectiv 0.069 obiective/lună, “performanță” obișnuită la ISU.

Un alt aspect al notei de fundamentare care trebuie menționat este că legiuitorul nu reușește să identifice nici impactul macroeconomic al actului normativ propus asupra mediului de afaceri sau asupra întreprinderilor mici și mijlocii, nici impactul social, considerând că Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect, motiv pentru care legiutorul nu consideră necesar nici procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate”.

transparenta-decizioanla-hgr-915
Cum l-ați văzut voi în consultare publică, așa l-am văzut și eu. Mai așteptăm...

Proiect Hotărâre de Guvern

Mai exact, proiectul de modificare (n.a. de fapt abrogare) a hotărârii privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi.

Definirea termenilor și expresiilor utilizați/utilizate

Primul articol al propunerii de act normativ se referă la definirea, detalierea și/sau completarea termenilor utilizați.

În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) desfiinţare – demolare, dezafectare sau dezmembrare totală, precum şi orice alte lucrări asemenea, a unor elemente de construcţie sau, după caz, a instalaţiilor aferente acestora;

b) lucrări de modificare – lucrări definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) clădire ori spaţiu amenajat în clădire cu destinaţia de comerţ – centre comerciale, magazine, piețe închise, spații comerciale din stațiile metrou, centre sau spații de agrement;

d) clădire ori spaţiu amenajat în clădire cu destinaţia de cultură – teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole, cămine culturale, centre și complexe culturale, destinate sau deschise participării publicului;

e) clădire ori spaţiu amenajat în clădire cu destinaţia de primire turistică – hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, cabane turistice, bungalow-uri, construcții de apartamente de închiriat sau camere de închiriat, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice și alte unități cu funcțiuni de cazare turistică, inclusiv spațiile pentru alimentație publică din cadrul acestora;

f) nivel de stabilitate la incendiu/grad de rezistenţă la foc – capacitatea globală a construcţiei sau a compartimentului de incendiu de a răspunde la acţiunea unui incendiu standard;

g) nefuncționarea instalaţiilor automate de stingere a incendiilor ori a sistemelor de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, – situațiile în care o stare de defect influențează funcționarea la parametrii normați a întregii instalații sau a sistemului, excepție făcând scoaterea din funcțiune pe timpul reviziilor tehnice, sau reparației instalațiilor prevăzute de reglementările tehnice;

h) niveluri utilizate – sunt reprezentate de niveluri construite ale clădirilor care nu sunt în conservare iar nivelurile respective nu sunt separate prin elemente de construcție care fac imposibil accesul utilizatorilor;

i) unități de alimentație publică – restaurante, pizzerii, braserii, berării, baruri, cluburi, discoteci, unităţi tip pub şi bistro, săli de evenimente și cantine.

Se clarifică la art. 6 expresia “clădiri fără autorizație”, aceasta cuprinzând construcțiile care nu trebuie să aibă acest document, precum și cele care trebuie să-l dețină, dar nu îl au conform HGR nr. 571/2016. 

Construcțiile sau amenajările care nu au autorizație de securitate la incendiu în sensul prezentei hotărâri sunt reprezentate de acele categorii de construcții sau amenajări care nu au obligația, potrivit legii, să dețină un astfel de act administrativ ori acele construcții sau amenajări care nu dețin autorizație de securitate la incendiu, deși, potrivit legii, aveau obligația să obțină autorizația de securitate la incendiu raportat la valoarea de referință.

Art. 11 alin. (2) aduce o noutate cu privire la modul de stabilire a numărului de utilizatori pe baza înregistrării sistemelor de numărare a utilizatorilor, concept introdus ca obligativitate în cazul sălilor aglomerate prin propunerea de modificare/completare a Legii nr. 307/2006 (art. 19 lit. r^5).

Obiectivele pentru care se poate dispune închiderea temporară

Articolul 2 al propunerii de act normativ se referă la nominalizarea, detalierea și/sau completarea obiectivelor de investiții pentru care se poate dispune măsura suplimentară de închidere (categoriile de construcții și amenajări de la lit. d) – i) sunt categorii nou introduse).

Măsura complementară de oprire a funcţionării ori utilizării se aplică pentru următoarele categorii de construcţii și amenajări autorizate sau care nu au autorizație de securitate la incendiu:

a) clădiri ori spaţii amenajate în clădire cu destinaţia de comerţ, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp;

b) clădiri ori spaţii amenajate în clădire cu destinaţia de cultură, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp;

c) clădiri ori spaţii amenajate în clădire cu destinaţia de primire turistică, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp;

d) clădiri pentru servicii sociale destinate supravegherii, îngrijirii ori cazării/adăpostirii bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost, cu aria desfășurată mai mare de 175 mp;

e) spații comerciale din stațiile de metrou;

f) cu destinaţia de producție și/sau depozitare, având aria desfăşurată mai mare de 2000 mp;

g) instalații de alimentare cu GPL la autovehicule;

h) unități de alimentație publică cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp;

i) corturile cu funcțiuni de – alimentație publică, evenimente, expoziții, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp.

Stabilirea momentului punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții

Prin art. 10 se detaliază modul de considerare a momentului punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții.

Momentul punerii în funcțiune se consideră, după caz, data la care construcția, spațiul sau amenajarea a fost realizată sau data la care au fost efectuate lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației, prin luarea în considerare a momentului:

a) emiterii certificatului de atestare a edificării construcției;

b) emiterii certificatului de urbanism pentru schimbarea destinației în condițiile Legii nr. 50/1991;

c) edificării construcției consemnat in extrasul de carte funciară eliberat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

d) emiterii autorizației de funționare în condițiile O.G. 99/2000;

e) eliberării certificatului de clasificare în condițiile Ordinului Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013;

f) emiterii certificatului de acreditare în condițiile Legii 197/2012;

g) emiterii procesului verbal de verificare tehnică pentru autorizarea de funcționare a instalațiilor GPL potrivit PT C8-2010.

Documente de avizare/autorizare nou introduse

Art. 12 alin. (2) introduce un concept nou, respectiv Autorizația de securitate la incendiu care certifică realizarea măsurilor în raport cu încălcările grave care au condus la oprirea funcționării , acest document fiind emis pentru categoria construcțiilor, spaţiilor amenajate în clădiri și amenajărilor care, potrivit legii, nu au obligația să solicite autorizații de securitate la incendiu raportat la valoarea de referință și pentru care s-a aplicat măsura opririi funcționării.

Autorizația de securitate la incendiu denumită în continuare Autorizație de securitate la incendiu care certifică realizarea măsurilor în raport cu încălcările grave care au condus la oprirea funcționării” se emite pentru categoria construcțiilor, spaţiilor amenajate în clădiri și amenajărilor care, potrivit legii, nu au obligația să solicite autorizații de securitate la incendiu raportat la valoarea de referință și pentru care s-a aplicat măsura opririi funcționării.

Faptul ca acestă autorizație de securitate la incendiu care certifică realizarea măsurilor în raport cu încălcările grave care au condus la oprirea funcționării “se emite potrivit normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă în vigoare”, duce la concluzia că se va modifica și OMAI nr. 180/2022, astfel încât să fie corelată cu noile prevederi. Această modificare inerentă a actului normativ menționat este semnalizată și de introducerea unui nou document de avizare, respectiv avizul de securitate la incendiu pentru exploatarea clădiriinecesarîn condițiile de depășire a valorii densității sarcinii termice care a condus la pierderea valabilității autorizației de securitate la incendiu” (art. 12 alin. (4))

În condițiile de depășire a valorii densității sarcinii termice care a condus la pierderea valabilității autorizației de securitate la incendiu operatorul economic este obligat să facă dovada inițierii demersului, în termen de maxim 90 de zile de la constatare, prin solicitarea avizului de securitate la incendiu pentru exploatarea clădirii în condițiile riscului de incendiu pentru care s-a constatat pierderea valabilității autorizației de securitate la incendiu

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Criteriile pentru dispunerea măsurii complementare de oprire a funcționării

Mai jos sunt reproduse anexele la hotărârea de Guvern, păstrând textul original din propunerea de modificare a actului normativ menționat.

construcții și amenajări autorizate (anexa 1)

Criteriile pentru dispunerea măsurii complementare de oprire a funcționării pentru categoriile de construcții și amenajări autorizate din punct de vedere al securității la incendiu

I. Clădiri ori spaţii amenajate în clădire cu destinaţia de comerţ, cultură sau structură turistică cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp:

a) depăşirea numărului de utilizatori cu mai mult de 10% față de valoarea stabilită prin autorizația de securitate la incendiu sau dacă prin acestea atrage încadrarea în categoria sălilor aglomerate;

b) depăşirea numărului de niveluri supraterane utilizate faţă de valoarea de referinţă admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc;

c) desfiinţarea unei căi de evacuare atunci când, potrivit reglementărilor tehnice specifice, se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă;

d) reducerea prin elemente de construcţie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;

e) desfiinţarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu hidranți de incendiu interiori, hidranți de incendiu exteriori, sprinklere ori stațiile de pompare a apei destinate stingerii incendiilor, a instalaţiilor/sistemelor de desfumare/evacuare a fumului și gazelor fierbinți, detectoare de fum autonome/instalații de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu ori a sursei de rezervă în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor vitali, în concordanţă cu valoarea de referinţă;

f) nefuncționarea instalaţiilor automate de stingere a incendiilor ori sistemelor de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, inclusiv în cazul depășirii termenului de remediat prevăzut de lege;

g) desfiinţarea instalaţiilor de iluminat de securitate pentru evacuare.

construcții și amenajări neautorizate (anexa 2)

Criteriile pentru dispunerea măsurii complementare de oprire a funcționării pentru categoriile de construcții și amenajări care nu au autorizație de securitate la incendiu

 I. Clădiri ori spaţii amenajate în clădire cu destinaţia de comerţ, cultură sau structură turistică cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp:

a) depăşirea numărului maxim de utilizatori cu mai mult de 10% în concordanță cu valoarea de referinţă raportat la reglementările tehnice specifice;

b) depăşirea numărului de niveluri supraterane utilizate faţă de reglementările tehnice specifice pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc și pentru care nu se poate face dovada, in termen de 5 zile, a unor documente din care să rezulte performanțe de comportare la foc ale elementelor de construcție;

c) neechiparea cu instalații de protecție la incendiu urmare a depăsirii numărului de utilizatori care atrage încadrarea spațiului în categoria sălilor aglomerate, potrivit reglementărilor tehnice specifice la data controlului;

d) neasigurarea a minim două căi de evacuare ori a numărului de fluxuri de evacuare urmare a depăşirii numărului de utilizatori care atrage încadrarea spațiului în categoria sălilor aglomerate, potrivit reglementărilor tehnice specifice la data controlului;

e) neasigurarea numărului de fluxuri și a gabaritelor căilor de evacuare raportat la numărul de utilizatori;

f) reducerea prin elemente de construcţie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;

g) neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor, cu detectoare de fum autonome –unde norma tehnică prevede, cu instalații de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu ori cu sursă de rezervă în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor vitali, în concordanţă cu valoarea de referinţă raportat la reglementările tehnice specifice;

h) nefuncționarea instalaţiilor automate de stingere a incendiilor ori sistemelor de detectare, semnalizare sau alarmare la incendiu, inclusiv în cazul depășirii termenului de remediat prevăzut de lege ;

i) neechiparea cu instalații/sisteme de desfumare/evacuare a fumului și gazelor fierbinți ori cu instalaţii de iluminat de securitate pentru evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă raportat la reglementările tehnice specifice;

j) categorii de construcţii sau amenajări la care nu au fost identificate data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii ori data admiterii recepției la terminarea lucrărilor de construcții, sau momentul punerii în funcţiune.

II. Clădiri sau spații cu destinaţia de producție și/sau depozitare care au aria desfăşurată mai mare de 2000 mp:

a) desfiinţarea instalaţiilor automate de stingere a incendiilor cu hidranți de incendiu interiori, hidranți de incendiu exteriori, sprinklere ori stațiile de pompare a apei destinate stingerii incendiilor, a instalaţiilor/sistemelor de desfumare/evacuare a fumului și gazelor fierbinți, instalații de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu ori a sursei de rezervă în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor vitali, în concordanţă cu valoarea de referinţă;

b) nefuncționarea instalaţiilor automate de stingere a incendiilor ori sistemelor de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, inclusiv în cazul depășirii termenului de remediat prevăzut de lege;

c) neprezentarea pe timpul controlului a documentelor relevante privind cantitățile de materiale sau produse depozitate ori utilizate în fluxul de producție în vederea stabilirii încadrării în riscul de incendiu, prevăzut în documentațiile de autorizare privind securitatea la incendiu.

II. Clădiri sau spații cu destinaţia de producție și/sau depozitare care au aria desfăşurată mai mare de 2000 mp:

a) neasigurarea echipării construcției cu instalații de protecție prevăzute de reglementările tehnice specifice și funcționarea în condițiile de depășire a valorii densității sarcinii termice care a condus la pierderea valabilității autorizației de securitate la incendiu, conform normelor emise potrivit legii;

b) nefuncționarea instalaţiilor automate de stingere a incendiilor ori sistemelor de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, inclusiv în cazul depășirii termenului de remediat prevăzut de lege;

c) constatarea depășirii densității de sarcină termică până la un nivel de la care reglementările tehnice de proiectare impun echiparea construcției cu instalaţii/sisteme de stingere a incendiilor, instalaţii/sisteme de desfumare/evacuare a fumului și gazelor fierbinți ori sisteme de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu;

d) neprezentarea pe timpul controlului a documentelor relevante privind cantitățile de materiale sau produse depozitate ori utilizate în fluxul de producție în vederea stabilirii încadrării în riscul de incendiu;

e) categorii de construcţii sau amenajări la care nu au fost identificate data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii ori data admiterii recepției la terminarea lucrărilor de construcții, sau momentul punerii în funcţiune.

III. Clădiri pentru servicii sociale destinate supravegherii, îngrijirii ori cazării/adăpostirii bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost cu aria desfășurată mai mare de 175 mp:

a) pentru situațiile prevăzute la pct. I, lit. b)-f);

b) desfiinţarea instalaţiilor de iluminat de securitate pentru evacuare sau pentru veghe.

III. Clădiri pentru servicii sociale destinate supravegherii, îngrijirii ori cazării/adăpostirii bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost cu aria desfășurată mai mare de 175 mp:

a) pentru situațiile reglementate de la pct. I lit. b), e)-i)

 b) categorii de construcţii sau amenajări la care nu au fost identificate data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii ori data admiterii recepției la terminarea lucrărilor de construcții, sau momentul punerii în funcţiune.

IV. Instalații de alimentare cu GPL la autovehicule:

a) încărcarea de către personalul stației a recipientelor pentru care nu este autorizat;

b) neasigurarea distanțelor de siguranță potrivit reglementărilor tehnice în vigoare;

c) crearea unei stări de pericol determinate de scăpări de gaze cu depășirea concentrației de 2% volum gaz în aer ca urmare a unor avarii sau calamități.

IV. Instalații de alimentare cu GPL la autovehicule:

a) încărcarea de către personalul stației a recipientelor pentru care nu este autorizat;

b) neasigurarea distanțelor de siguranță potrivit reglementărilor tehnice în vigoare, sau în situația neadoptării de măsuri compensatorii stabilite prin documentațiile tehnice de proiectare;

c) crearea unei stări de pericol determinate de scăpări de gaze cu depășirea concentrației de 2% volum gaz în aer ca urmare a unor avarii sau calamități.

V. Spații comerciale din stațiile de metrou, în situația în care prin amenajarea acestora se reduc lățimile căilor de evacuare ale utilizatorilor metroului față de valoarea de referință

V. Spații comerciale din stațiile de metrou:

a) amplasarea acestora cu reducerea lățimilor căilor de evacuare ale utilizatorilor metroului față de valoarea de referință;

b) neechiparea cu instalații de protecție la incendiu potrivit normelor în vigoare.

VI. Unități de alimentație publică pentru situațiile prevăzute la pct. I, lit. a)-g)

VI. Unități de alimentație publică pentru situațiile prevăzute la pct. I, lit. a)-i)

VII. Corturile cu funcțiuni de alimentație publică, evenimente, expoziții, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp.

a) reducerea cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;

b) neasigurarea lungimilor căilor de evacuare

c) nefuncționarea sau neechiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor ori sisteme de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu sau iluminat de securitate

d) neprezentarea pe timpul controlului a documentelor relevante privind performanțele de reacție la foc ale membranelor corturilor.

 

VII. Corturile cu funcțiuni de alimentație publică, evenimente, expoziții, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp:

a) reducerea cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;

b) neasigurarea lungimilor căilor de evacuare;

c) nefuncționarea sau neechiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor ori sisteme de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu sau iluminat de securitate atunci când acestea sunt obligatorii;

d) neprezentarea pe timpul controlului a documentelor relevante privind performanțele de reacție la foc ale membranelor corturilor.

Lăsând la o parte faptul că pentru construcțiile neautorizate criteriile de închidere sunt mai stricte și atrag după sine obținerea unei autorizații de securitate la incendiu care certifică realizarea măsurilor în raport cu încălcările grave care au condus la oprirea funcționării, indiferent de încadrarea acestora în prevederile HGR nr. 571/2016, trebuie menționate două erori grave de redactare a proiectului de modificare a HGR nr. 915/2015.

 1. Probabil că nu ați observat în formulările de mai sus din anexe sintagma desfiinţarea instalaţiilor automate de stingere a incendiilor cu hidranți de incendiu interiori, hidranți de incendiu exteriori”. Trebuie precizat că instalațiile de stingere a incendiilor cu hidranți de incendiu interiori NU au fost, NU sunt și probabil că NU vor fi niciodată instalații automate de stingere. Singurele automatizări care pot fi asociate cu aceste instalații sunt cele referitoare la punerea în funcțiune a grupului de pompare și a grupului electrogen, acolo unde este cazul, aspect care NU atrage după sine încadrarea instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori în categoria instalațiilor automate de stingere.
 2. Suprafața de 2000 mp pentru construcțiile de producție depozitare care nu dețin autorizație de securitate la incendiu (n.a. definită conform prevederilor prezentului proiect de hotărâre) este determinată aleatoriu, nefiind relevantă, atâta vreme cât închiderea propusă nu este dată de riscul de incendiu și gradul de rezistență la foc al obiectivului sau de amplasamentul acestuia, ci de suprafața desfășurată, aspect ce reiese din studiul comparativ de mai jos.

Studiu comparativ aplicare prevederi hotărâre de Guvern

clădire producție-depozitare cu suprafața mai mare de 2000 mp

Caracteristici:

 • suprafața desfășurată: 2001 m2;
 • amplasament: parc industrial la 10 km de zone populate;
 • structură: metal termoprotejat;
 • închideri perimetrale: panouri sandwich – clasa de reacție la foc A2-s1, d0;
 • grad re rezistență la foc: gradul II de rezistență la foc;
 • profil de activitate: depozitare repere metalice pentru șasiuri de autocamioane pe paleți din lemn;
 • materiale combustibile: 500 de paleți din lemn;
 • sarcină termică totală: 138000 MJ;
 • densitate sarcină termică: 69 MJ/m2

clădire producție-depozitare cu suprafața mai mică de 2000 mp​

Caracteristici:

 • suprafața desfășurată: 599 m2;
 • amplasament: zonă populată de la periferia unui municipiu;
 • structură: lemn neignifugat;
 • închideri perimetrale: panouri sandwich – clasa de reacție la foc D-s1, d0;
 • grad re rezistență la foc: gradul V de rezistență la foc;
 • profil de activitate: depozitare pungi din plastic pentru uz general;
 • materiale combustibile: 1000 de paleți din lemn și 1000 m3  pungi din plastic (polietilenă);
 • sarcină termică totală: 31766000 MJ (polietilenă – 31490000 MJ și lemn – 276000 MJ);
 • densitate sarcină termică: aprox. 53000 MJ/m2.

Clădirea se va închide de ISU.

Clădirea NU se va închide de ISU.

NOTE:

 • Calculele de mai sus au fost realizate luând în considerare o greutate specifică de 0.94 g/cm3 și o putere calorifică de 33.50 MJ/kg (valoarea minimă a puterii calorifice a polietilenei), respectiv luând în considerare o greutate medie de 20 kg/palet și o putere calorifică de 13.80 MJ/kg pentru paleții din lemn de esență moale (brad);
 • Pentru ambele construcții s-au luat în considerare următoarele aspecte:
  • sunt clădiri obișnuite de depozitare încadrate în categorie C pericol de incendiu conform prevederilor normativului indicativ P118/99 și a precizărilor IGSU (pct. 2.2.2.);
  • nu dispun de instalație de limitare și stingere a incendiilor cu hidranți interiori și instalație de detectare, semnalizare și alarmare incendii;
  • pe timpul controlului au fost prezentate documente relevante privind cantitățile de materiale sau produse depozitate ori utilizate în fluxul de producție în vederea stabilirii încadrării în riscul de incendiu;
  • au fost identificate data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii ori data admiterii recepției la terminarea lucrărilor de construcții, sau momentul punerii în funcţiune.

Analizând ambele obiective în baza prevederilor propuse, se poate concluziona că pentru clădirea de depozitare cu suprafața desfășurată de 599 m2 care, în mod evident, are un risc mult mai mare de incendiu și de propagare a acestuia în zonele populate NU poate fi dispusă închiderea, având în vedere că nu este obligatorie echiparea acesteia cu instalații/sisteme de stingere a incendiilor ori sisteme de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu conform prevederilor ordinului nr. 6025/2018, respectiv nr. 6026/2018. Vă puteți imagina cam ce sarcină termică ar fi avut această construcție dacă era folosit material cu puterea calorifică de 46.00 MJ/kg (valoarea maximă a puterii calorifice a polietilenei) sau în ce risc de incendiu ar fi fost încadrată dacă ar fi fost depozitate vopsele pe bază de solvent.

În schimb, construcția de depozitare cu suprafața desfășurată egală cu 2001 m2, deși prezintă o densitate a sarcinii termice de aproape 800 de ori mai mică decât a clădirii cu suprafața de 599 m2 și un risc de incendiu substanțial mai redus, se va închide în baza acestui act normativ.

Concluzii

Referitor la propunerea de modificare a HGR nr. 915/2015 pot fi formulate următoarele concluzii:

 • extinde și clarifică obiectivele de investiții pentru care se poate dispune măsura complementară de închidere temporară, raportat la nerespecatarea valorilor de referință aferente criteriilor de încălcare gravă a cerinței “securitate la incendiu”;
 • nu include, în mod iresponsabil și discriminatoriu, o serie de categorii de construcții pentru care se poate dispune măsura complementară de închidere temporară, aspect oarecum firesc în țara “excepțiilor”. Printre acestea, trebuie menționate spitalele, policlinicile, școlile, grădinițele, creșele sau bisericile. Practic vor putea continua evenimentele religioase, inclusiv în regim de sală aglomerată, fără a risca să fie închise, dar asta nu trebuie să fie o problemă având în vedere că membrii guvernului se întrec în pioșenie, inspectoratele județene pentru situații de urgență au patron spiritual, BOR inc. are suficiente resurse pentru plata eventualelor amenzi din bani nefiscalizați, iar prevenția este doar o noțiune abstractă pentru legiuitor;
 • se definesc construcțiile sau amenajările care nu au autorizație de securitate la incendiu în sensul prezentei hotărâri sunt reprezentate de acele categorii de construcții sau amenajări care nu au obligația, potrivit legii, să dețină un astfel de act administrativ ori acele construcții sau amenajări care nu dețin autorizație de securitate la incendiu, deși, potrivit legii, aveau obligația să obțină autorizația de securitate la incendiu raportat la valoarea de referință;
 • se introduce un nou tip de autorizație denumită Autorizația de securitate la incendiu care certifică realizarea măsurilor în raport cu încălcările grave care au condus la oprirea funcționării” care se emite pentru categoria construcțiilor, spaţiilor amenajate în clădiri și amenajărilor care, potrivit legii, nu au obligația să solicite autorizații de securitate la incendiu raportat la valoarea de referință și pentru care s-a aplicat măsura opririi funcționării, aspect care implică completarea/modificarea OMAI nr. 180/2022;
 • se introduce un nou tip de aviz denumit avizul de securitate la incendiu pentru exploatarea clădirii” care se emite  în condițiile de depășire a valorii densității sarcinii termice care a condus la pierderea valabilității autorizației de securitate la incendiu, operatorul economic fiind obligat să facă dovada inițierii demersului de obținere a avizului în termen de maxim 90 de zile de la constatare, prin solicitarea acestuia în condițiile riscului de incendiu pentru care s-a constatat pierderea valabilității autorizației de securitate la incendiu, aspect care implică completarea/modificarea OMAI nr. 180/2022;
 • se detaliază criteriile privind dispunerea măsurii complementare de închidere, în funcție de destinație și valorile de referință atât pentru construcțiile care au autorizație de securitate la incendiu, cât și pentru cele care nu au acest document administrativ;
 • conține erori fundamentale de înțelegere cu privire la încadrarea instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori, prin includerea acestor instalații în categoria instalațiilor automate;
 • crează anomalii care permit dispunerea măsurii de închidere temporară pentru construcții ce prezintă un risc de incendiu mai redus decât alte construcții care prezintă un pericol mult mai ridicat din punct de vedere al securității la incendiu.

Citi aici proiectul integral de modificare al HGR nr. 915/2015.

Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 2 =