Precizări IGSU pentru aplicarea unitară a criteriilor de închidere a obiectivelor de comerț, turism și cultură

HGR 571/2016 actualizat 2022 | OMAI nr. 180/2016 | HGR nr. 915/2015

În data de 19.01.2024, IGSU a emis adresa nesecretă nr. 12132 prin care precizează modul în care se vor aplica în mod unitar la nivelul țării criteriile de închidere a obiectivelor de investiții cu destinația de comerț, turism și cultură (magazin, centru comercial, club, bar, resturant, pensiune, hotel, etc.) care au suprafața mai mare de 200 mp, indiferent dacă acestea au sau nu autorizație de securitate la incendiu, în condițiile legii. Între timp a fost redactat proiectul de modificare a HGR nr. 915/2015.

Aceste precizări vin în urma inițiativei ANPC (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului) care, având în vedere eșecul evident al IGSU și al unităților subordonate în implementarea prevederilor HGR nr. 915/2015, a demarat controale la agenții economici care desfășoară acest tip de activități.

Precizările vor fi utilizate atât de inspectorii IGSU, cât și de cei de la ANPC pentru aplicarea unitară a legislației specifice. Mai multe detalii aici.

În urma constatării , în activitatea de prevenire, a unor abordări neunitare în ceea ce privește aplicarea prevederilor Legii nr. 307/2006 și HGR nr. 915/2015 care vizează măsura opririi funcționării spațiilor sau construcțiilor, pierderea valabilității autorizației de securitate la incediu, pentru eliminarea unor posibile vulnerabilități în exercitarea rolului de autoritate, facem următoarele precizări:

Precizările IGSU privind oprirea funcționării și sigilării obiectivelor de investiții menționate sunt structurate pe trei acte normative:

 • Legea nr. 307/2006 republicată privind apărarea împotriva incendiilor;
 • HGR nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi;
 • OMAI nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

Legea nr. 307/2006 republicată privind apărarea împotriva incendiilor - oprirea funcționării și ridicarea sigiliului

Oprirea funcționării spațiilor sau construcțiilor implică aplicarea sancțiunii principale – amendă de la 30.000 lei la 100,000 lei și a sancțiunii complementare de oprire a funcționării spațiului sau construcției în care se manifestă starea de pericol (…) Sancțiunea complementară nu poate fi aplicată fără sancțiunea principală.

Mai exact, inchiderea de către ISU a unui agent economic și aplicarea sigiliului nu poate fi făcută fără aplicarea amenzii contravenționale.

Ridicarea sigiliului pentru care a fost dispusă oprirea funcționării se realizează în următoarele cazuri:

  • împlinirea termenului pentru care a fost dispusă oprirea funcționării;
  • în baza unei hotărâri judecătorești;
  • schimbarea proprietarului și a destinației (alta față de cea care a făcut obiectul opririi funcționării) – condiții cumulative. Aceste condiții se dovedesc prin documente emise/înregistrate de o autoritate publică (contract de vânzare-cumpărare/închiriere/altele asemenea înregistrate la ANAF/primărie/birou notarial prin care se certifică schimbarea proprietarului/utilizatorului (pentru schimbarea proprietarului), respectiv certificat de urbanism, certificat de înregistrare  ONRC (pentru schimbarea destinației);
  • executarea unor lucrări de reparații urgente necesare îndeplinirii cerinței de securitate la incendiu (ridicare temporară a sigiliului pentru o perioadă dispusă discreționar de inspectorul de prevenire). Trebuie reținut că desfășurarea activității specifice destinației/domeniului de activitate (comerț, cultură, turism) în perioada ridicării temporare a sigiliului, reprezintă infracțiune, caz în care vor fi sesizate organele de urmărire penală, dar nu se va aplica sancțiunea prevăzută la art. 45, pct. IV din Legea nr. 307/2006;
  • obținerea autorizației de securitate la incendiu, indiferent dacă spațiul sau construcția se încadrează sau nu an prevederile HGR nr. 571/2016.

HGR nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor - criterii pentru oprirea funcționării

HGR nr. 915/2015 stabilește criteriile de oprire a funcționării, atât pentru spațiile și construcțiile care au autorizație de securitate la incediu, cât și pentru cele care funcționează fără acest document sau cele care nu se încadrează în prevederile HGR nr. 571/206

Aplicarea prevederilor HGR nr. 915/2015 nu poate fi condiționată de prevederile HGR nr. 571/2016.

Criteriile de oprire a funcționării sunt aplicabile construcțiilor și amenajărilor care au suprafața (n.a. desfășurată) mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură și/sau turism, care au autorizație de securitate la incendiusau care nu au autorizație de securitate la incendiu, în condițiile legii.

Astfel, este constatată încălcarea gravă a cerinței securitate la incendiu și se dispune oprirea funcționării în următoarele cazuri:

  • depășirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori (n.a. declarați pe proprie răspundere sau rezultați din documentele care au stat la baza acordării autorizației de securitate la incendiu). Constatarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează prin numărarea utilizatorilor, care se va face cu sprijinul poliției, jandarmeriei și, după caz, cu participarea personalului desemnat de către administrator;
  • depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu. Constatarea acestei situații se face din documentele aferente autorizației de securitate la incendiu pentru construcțiile și spațiile care dețin acest document, respectiv prin acordarea unui termende 5 zile pentru punerea la dispoziția organului de control a acestor documente. Neprezentarea acestora în termenul stabilit, atrage după sine oprirea activității. Cel mai simplu (nu neapărat cel mai ieftin și/sau rapid) mod de stabilire a respectării acestui criteriu este realizarea unei expertize tehnice pentru cerința securitate la incendiu;
  • reducerea prin elemente de construcție cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii/lățimii căilor de evacuare. Constatarea (ne)respectării acestui criteriu se realizează prin măsurare. Dacă deficiența constatată poate fi remediată în timpul controlului, nu se va dispune oprirea activității;
  • neechiparea construcției/spațiului cu instalații cu rol în prevenirea și stingerea incendiilor – instalații de limitare și stingere a incendiilor, instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii, instalații de desfumare și/sau iluminat de securitate (n.a. pentru evacuare, acolo unde acest iluminat este obligatoriu). Dacă nu sunt identificate proiectele tehnice ale acestor instalații, vor fi solicitate de la autoritățile locale (n.a. dacă acestea nu sunt la ISU, nici-o primărie sau consiliu județean nu le are în mod cert). Dacă acestea nu există (n.a cel mai probabil), se va dispune oprirea activității;
  • neprezentarea datei realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii sau a momentului punerii în funcţiune a obiectivului de investiții. În acest caz, organele d econtrol vor solicita aceste informații de la autoritățile locale (e.g. primării, consilii județene), iar în cazul în care nu vor putea fi identificate aceste informații, se va dispune oprirea activității.

Trebuie precizat că valorile de referință pentru constatarea respectării criteriilor de oprire a activității sunt cele prevăzute în autorizația de securitate la incendiu pentru obiectivele care dețin acest document, respectiv cele pentru obținerea autorizației de construire sau de punere în funcțiune (certificat de urbanism, autorizație de construire, certificat de clasificare pentru unități de turism, autorizație de funcționare, documentație tehnică de proiectare) pentru obiectivele care nu dețin autorizație de securitate la incendiu.

În lipsa acestor documente, constatarea criteriilor care vizează depășirea capacității de utilizatori, neasigurarea numărului minim de căi de evacuare, precum și reducerea gabaritului căilor de evacuare, va avea ca valoare de referință numărul și gabaritul căilor de evacuare existente.

NOTĂ: Temeiul legal cu privire la depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu conține erori materiale cu privire la indicarea literei de la art. 2 și 3 din HGR nr. 915/2015. Ca atare, în loc de lit. d) se va citi lit. b).

OMAI nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă - pierderea valabilătții autorizației de securitate la incendiu

Avizul sau autorizația de securitate la incendiu își pierde valabilitatea dacă se constată de către agenții constatatori nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, în ceea ce privește:

a) stabilitatea la incendiu a construcției;

b) limitarea propagării incendiilor la vecinătăți și în interiorul compartimentelor de incendiu;

c) protecția și evacuarea utilizatorilor;

d) siguranța forțelor care intervin pentru stingerea incendiilor;

e) asigurarea posibilităților de alimentare cu apă în caz de incendiu și, după caz, cu energie a consumatorilor aferenți instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“;

f) majorarea cantităților de materiale combustibile utilizate în construcție până la un nivel de la care reglementările tehnice de proiectare impun adoptarea de măsuri active și/sau pasive suplimentare față de cele avizate/autorizate.

art. 27 alin. (1) din Normele metodologice

De asemenea, autorizația de securitate al incendiu își pierde valabilitatea în condițiile în care investitoriul/beneficiarul nu prezintă la solicitarea organelor de control documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia în termen de 90 de zile.

Trebuie precizat că această prevedere este absurdă, făcând imposibilă accesarea documentelor vizate spre neschimbare din arhiva ISU. Practic, din motive evidente de lene a personalului IGSU și a unei interpretări legislative menite să ajute cetățeanul, dacă un beneficiar pierde din motive obiective (inundație, incendiu, furt, etc.) aceste documente, trebuie să reia procesul de autorizare doar pentru că organele sunt prea comode și dezorganizate să caute în arhivă aceste documente și să elibereze duplicate.

Se interzice instituțiilor publice, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către alte instituții publice, organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoane juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.

art. 2^1 din Legea nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Mai exact ISU nu poate cere persoanelor fizice și juridice avize și/sau autorizații emise de alte instituții publice, dar poate cere avize și/sau autorizații emise de ISU, care, dacă nu sunt prezentate de către investitor/beneficiar în termen de 90 de zile, se pierde valabilitatea avizului/autorizației de securitate la incendiu, deși, în mod paradoxal, aceste documente sunt deja la ISU. 

ABERANT!

NOTE:

 • Depășirea numărului de utilizatori NU impune pierderea valabilității actului administrativ (n.a. aviz sau autorizație de securitate la incendiu), remedierea acestei situații NU necesită reluarea procesului de autorizare, ci doar evacuarea utilizatorilor.
 • Pierderea valabilității autorizației de securitate la incendiu și încălcarea gravă a cerinței securitate la incendiu care impune oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor se comunică la registrul comerțului, prefectului și instituțiilor publice interesate, în cel mult 48 de ore.

Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul de avizare/autorizare, iar pentru analizarea personalizată a unui obiectiv de investiții, nu ezitați să ne contactați telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0736 692 562, accesând formularul de contact sau să ne transmiteți datele generale prin intermediul formularului de evaluare gratuită.

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu | Aviz ISU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 20 =