scenariu-securitate-la-incendiu

Structură-cadru scenariu de securitate la incendiu (pentru obținerea autorizației ISU) conform Anexa nr. 4 din OMAI nr. 180/2022 pentru aprobarea metodologiei de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu

Structură-cadru scenariu de securitate la incendiu conform Anexa nr. 4 din OMAI nr. 180/2022 pentru aprobarea metodologiei de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu Începând cu data de 27.12.2022, scenariul de securitate la incendiu necesar obținerii autorizației de securitate la incendiu se realizează pe baza structurii-cadru prevăzute la Anexa nr. 4 din OMAI nr. 180/2022. Prin același act normativ (Anexa nr. 5) a fost detaliat scenariul de securitate la incendiu preliminar, documentație tehincă necesară obținerii avizului de securitate la incendiu. Pentru a vedea diferențele dintre aceste două scenarii de securitate la incendiu, accesează studiul comparativ. Acces rapid Scenariul de securitate la incendiu necesar obținerii autorizației de securitate la incendiu este definit la art. 1 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 307/2006 completată cu OUG nr. 80/2021 “scenariu de securitate la incendiu – document, parte a pieselor scrise ale proiectului construcției, instalației sau amenajării, care sintetizează regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin documentațiile tehnice de proiectare/execuție elaborate; măsurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu se reflectă în piesele desenate ale documentațiilor de proiectare/execuție“ 1. Caracteristicile construcției sau amenajării 1.1. Datele de identificare A. Date necesare identificării construcției/amenajării: denumire, proprietar/beneficiar, adresă B. Datele de contact ale beneficiarului: nr. de telefon, fax, e-mail etc. C. Profilul de activitate și, după caz, programul de lucru al obiectivului 1.2. Destinația – funcțiuni principale, secundare și conexe ale construcției/amenajării 1.3. Categoria de importanță 1.4. Particularități specifice construcției/amenajării a) tipul clădirii: – civilă (obișnuită, înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate etc.); – de producție sau depozitare (obișnuită, monobloc, blindată etc.); – cu funcțiuni mixte; b) tipul parcajului, cu precizarea numărului de autovehicule; c) caracteristici dimensionale – pentru fiecare compartiment de incendiu se va preciza: – aria construită; – aria desfășurată; – regimul de înălțime și volumul construcției; – înălțimea maximă dintre carosabilul adiacent accesibil autospecialelor de intervenție și pardoseala ultimului nivel folosibil; – volumul; d) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori (persoane, animale) – se precizează pentru fiecare nivel al construcției și pentru întreaga construcție/amenajare; e) prezența permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora; f) capacități de depozitare; g) numărul căilor de evacuare și, după caz, al refugiilor.   2. Identificarea și stabilirea nivelurilor de risc de incendiu A. Se fac potrivit reglementărilor tehnice specifice, pentru fiecare încăpere/grup de încăperi similare, spațiu, compartiment de incendiu, luându-se în considerare: a) densitatea sarcinii termice; b) proprietățile fizico-chimice ale materialelor și substanțelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, pentru construcții de producție și/sau depozitare; c) clase de periculozitate ale materialelor și substanțelor. B. Caracteristicile proceselor tehnologice și cantitățile de substanțe periculoase, potrivit clasificării din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare   3. Nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la incendiu 3.1. Stabilitatea la foc și limitarea propagării incendiului și efluenților incendiului în interiorul construcției/compartimentului de incendiu: a) rezistența și clasa de reacție la foc a elementelor de construcții cu menționarea gradului de rezistență la foc a construcției sau a compartimentelor de incendiu, precum și clasa de reacție la foc a elementelor care protejează golurile din aceste elemente; b) elementele de construcție de separare a compartimentelor de incendiu și de protecție a golurilor funcționale din acestea; c) măsuri de protecție la foc pentru instalații electrice, de alimentare cu gaze, ventilație și termice 3.2. Limitarea propagării incendiilor la vecinătăți a) distanțe de siguranță asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanțe nu pot fi realizate; b) măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiului pe fațade și pe acoperiș. 3.3. Evacuarea utilizatorilor A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează: a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea față de alte funcțiuni prin elemente de separare la foc și fum, protecția golurilor din pereții ce le delimitează; b) tipul scărilor, forma și modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.; c) geometria căilor de evacuare: gabarite – lățimi, înălțimi, pante etc.; d) timpii/lungimile de evacuare; e) numărul fluxurilor de evacuare; f) prevederea de dispozitive de siguranță la uși, cum ar fi dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu, bare antipanică etc.; g) marcarea căilor de evacuare. B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul și evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor și ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu. 3.4. Securitatea forțelor de intervenție A. Se precizează amenajările pentru accesul forțelor de intervenție în clădire și incintă. B. Se precizează caracteristicile tehnice și funcționale ale accesurilor carosabile și ale căilor de intervenție ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism și reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la: – numărul de accesuri; – dimensiuni/gabarite; – trasee; – realizare și marcare. C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează: – tipul – numărul și caracteristicile acestora; – amplasarea și posibilitățile de acces – sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă; – timpul de siguranță.   4. Echiparea și dotarea cu instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“ A. Instalație de stingere a incendiilor a) tip: cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi; b) zone, încăperi, spații, instalații echipate; c) parametri funcționali: – debite – intensități de stingere și stropire – cantități calculate de substanță de stingere – concentrații de stingere proiectate pe durată de timp normată – presiuni – rezerve de substanță de stingere – surse de alimentare d) timp normat de funcționare B. Instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu (e.c.s.): a) gradul de acoperire, zonele de detectare și alarmare la incendiu; b) tipul detectoarelor, declanșatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare și parametrii funcționali specifici instalațiilor respective; c) condiții pentru amplasarea e.c.s.; d) alte dispozitive comandate/supravegheate de e.c.s. C. Instalație de desfumare/evacuare fum și gaze fierbinți D. Instalație electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu E. Instalație electrică pentru iluminat de siguranță, inclusiv condițiile de alimentare și de funcționare a acesteia F. Instalație de protecție împotriva trăsnetului   5. Măsuri tehnico-organizatorice privind exploatarea construcției A. Instrucțiuni de funcționare a instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“ B. Reguli necesare de verificare și întreținere în exploatare a instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“ C. Recomandări care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor aferente construcției ori amenajării respective D. Stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte și mijloace de intervenție: a) tipul și caracteristicile de

Structură-cadru scenariu de securitate la incendiu (pentru obținerea autorizației ISU) conform Anexa nr. 4 din OMAI nr. 180/2022 pentru aprobarea metodologiei de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu Read More »