expert-tehnic-securitate-la-incendiu-MIGS

În ce situații este obligatorie/necesară expertiza tehnică la cerința fundamentală “securitate la incendiu” și cine este responsabil?​

În ce situații este obligatorie/necesară expertiza tehnică la cerința fundamentală “securitate la incendiu” și cine este responsabil? expert tehnic – specialist cu activitate în construcții atestat în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, care efectuează expertiza tehnică a construcțiilor, a execuției lucrărilor de construcții și, în situațiile prevăzute de lege, efectuează expertizarea tehnică a proiectelor; art. 2 lit. b) din Regulament Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, denumită în continuare expertizare tehnică, este o activitate complexă care cuprinde, după caz, încercări, relevee, analize și evaluări, necesare determinării stării tehnice a unei construcții existente sau nefinalizate, a modului în care au fost executate lucrările de construcție sau a modului în care un proiect respectă reglementările tehnice în vederea asigurării cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege. art.9 alin. (1) din Regulament Expertiza tehnică la cerința fundamentală „securitate la incendiu“, prevăzută la art. 2 lit. c) din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI nr. 180/2022, realizată de expert tehnic atestat MDLPA, în condițiile prevederilor art. 6 alin. (2) și art. 13 alin (4)  din Legea nr. 10/1995 republicată, coroborat cu art. 9 alin. (2) din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare și art. 47 din Normele generale de apărare împotriva incediilor aprobate cu OMAI nr. 163/2007 este obligatorie în următoarele cazuri: în cazul intervențiilor la construcțiile existente, conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 republicată (temei legal valabil în cazul tuturor cerințelor fundamentale); în cazul în care nu există documente care să certifice reacția și/sau rezistența la foc produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței fundamentale “securitate la incendiu”, conform art. 6 alin. (2) din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu OMAI nr. 180/2022; în cazul construcțiilor existente, în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane, activităților tehnologice sau în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcției pentru evaluarea capacității acesteia de satisfacere a cerinței “securitate la incendiu” sau pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuției unor lucrări de construcții, conform art. 47 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu OMAI nr. 163/2007; în cazul intervențiilor la construcții existente, în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate factorilor naturali sau antropici sau activităților tehnologice, în vederea evaluării stării tehnice a construcțiilor avariate, la solicitarea autorității contractante sau a beneficiarului privind proiectul/proiectele sau execuția lucrărilor și a construcțiilor, pentru evaluarea construcțiilor existente la acțiuni seismice și, după caz, stabilirea de măsuri de intervenție sau în vederea determinării calității tehnice a unor proiecte conform art. 9 alin. (1) din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate; în situația în care, în mod justificat, nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice de proiectare, conform pct. 1.3 și 1.4. din adresa IGSU nr. 91184/20.01.2023. Intervențiile la construcțiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desființare parțială, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creștere a performanței energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare, desființare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat și, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, și cuprind proiectarea, execuția și recepția lucrărilor care necesită emiterea, în condițiile legii, a autorizației de construire sau de desființare, după caz. Intervențiile la construcțiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcției. art. 18 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 Pentru construcțiile existente, criteriile de performanță privind reacția și/sau rezistența la foc a/ale produselor pentru construcții care nu pot fi dovedite cu unul dintre documentele prevăzute la alin. (1) se determină prin expertiză tehnică întocmită în baza art. 9 din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare. art. 6 alin. (2) din Normele metodologice (1) Activitatea de expertizare tehnică de securitate la incendiu se efectuează de către experți tehnici atestați în condițiile legii, atunci când o reglementare sau un organism cu atribuții de control al statului prevede acest lucru ori când se referă la situațiile prevăzute mai jos: a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuției unor lucrări de construcții; b) la construcțiile existente, în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane, activităților tehnologice sau în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcției pentru evaluarea capacității acesteia de satisfacere a cerinței “securitate la incendiu”. (2) Pentru proiecte și construcții în curs de execuție, prin expertizele tehnice de securitate la incendiu se asigură respectarea integrală a măsurilor de securitate la incendiu stabilite în reglementările tehnice în vigoare. (3) Pentru construcțiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu, efectuate în situațiile în care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice, stabilesc, în funcție de riscurile de incendiu actualizate, măsuri alternative care să asigure nivelurile de performanță pentru securitatea la incendiu stabilite prin reglementări tehnice specifice. art. 47 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor (2) Expertizarea tehnică se poate realiza și în următoarele situații: a) intervenții la construcții existente; b) în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate factorilor naturali sau antropici sau activităților tehnologice, în vederea evaluării stării tehnice a construcțiilor avariate; c) la solicitarea autorității contractante sau a beneficiarului privind proiectul/proiectele sau execuția lucrărilor și a construcțiilor; d) pentru evaluarea construcțiilor existente la acțiuni seismice și, după caz, stabilirea de măsuri de intervenție; e) în vederea determinării calității tehnice a unor proiecte. art. 9 alin. (2) din Regulament Documentația tehnică de avizare/autorizare nu trebuie să conțină raportul de expertiză tehnică întocmit pentru situațiile prevăzute în anexele 4 și 5 din Normele metodologice aprobate prin OMAI nr. 180/2022. În schimb, măsurile compensatorii stabilite de către expertul tehnic trebuie să vizeze îmbunătățirea criteriilor de proiectare care nu pot fi

În ce situații este obligatorie/necesară expertiza tehnică la cerința fundamentală “securitate la incendiu” și cine este responsabil?​ Read More »