#constructii #urbanism #amenjareateritoriului

RTC-1-2022-Ghid-pentru-realizarea-de-lucrari-de-interventii-integrate-la-cladirile-rezidentiale-multifamiliale-si-la-cladirile-publice

Ghid pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice Indicativ RTC 1 – 2022 (în vigoare)

În data de 19 decembrie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial Ghidul pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice Indicativ RTC 1 – 2022. Ghidul detaliază aplicarea integrată a măsurilor pentru creșterea eficienței energetice și reducerea riscului seismic, luând în considerare, de asemenea, și cerințele fundamentale privind securitatea la incendiu, igiena și sănătatea mediului interior, siguranța utilizatorilor și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, cu integrarea esteticii și calității arhitecturale a mediului construit.

Ghid pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice Indicativ RTC 1 – 2022 (în vigoare) Read More »

MIGS | Securitate la incendiu

Proceduri, ghiduri și a alte instrumente metodologice, operaționale în sprijinul autorităților și a altor actori relevanți din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor

Un nou contract pentru sistematizarea legislației în domeniul construcțiilor În data de 31 august 2022, în cadrul proiectului „Sistematizarea legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor si consolidarea capacitatii administrative a structurilor de specialitate din institutiile publice centrale cu responsabilitati în domeniu”, Cod SIPOCA 50, Ministerul Dezvoltarii, Lucărilor Publice și Administratiei, în calitate de achizitor și CIVITTA Strategy&Consulting, în calitate de prestator, au încheiat contractul de achizitie publică de servicii nr. 174/31.08.2022. Subcontractanții prestatorului sunt Logic Plan și AQUAPROIECT. Obiectul contractului, în valoare de 1.826.187,99 lei (cu TVA), este prestarea de servicii de expertiză pentru elaborarea unor instrumente pentru sprijinirea autorităților administrației publice locale prin elaborarea de proceduri pentru optimizarea fluxurilor de proces și informaționale, ghiduri pentru dezvoltare urbană și gestiunea localităților, pentru asigurarea aplicării unitare a legislației și principiilor de dezvoltare durabilă de către autoritățile adminsitrației publice locale: 3 Proceduri în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor: Procedura privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism; Procedura pentru obţinerea certificatelor de urbanism, avizelor şi acordurilor necesare şi autorizaţiilor de construire în sistemul de ghişeu unic; Procedura pentru facilitarea schimbului electronic de informaţii între entităţile avizatoare ale documentaţiilor de urbanism, respectiv ministere sau instituţii deconcentrate, operatorii economici gestionari ai reţelelor edilitare şi autorităţilor emitente a certificatelor de urbanism şi autorizării construcţiilor; Un protocol-cadru de cooperare pentru operaţionalizarea ghişeului unic online între autorităţile administraţiei publice locale, entităţile avizatoare; 5 Ghiduri: Ghid privind gestionarea şi implementarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului si de urbanism, inclusiv în sistem GIS; Ghid privind dezvoltarea localităţilor şi implementarea investiţiilor publice utilizând instrumentele de planificare teritorială; Ghid privind planificarea urbană pentru limitarea şi combaterea schimbărilor climatice şi a expansiunii urbane necontrolate; Ghid de dezvoltare urbană privind mobilitatea urbană sustenabilă, cu propuneri concrete privind diferitele abordări urbanistice ce pot fi luate de către autoritaţile locale; Ghid privind reabilitarea cartierelor inclusiv reabilitarea clădirilor afectate de riscul seismic. Minim 3 proceduri de control având ca obiectiv eficientizarea procesului de control la nivelul central ( controlul statului) și la nivel local (disciplina în urbanism și construcții la nivel județean și local) și a sistemului de colectare a taxelor şi a cotelor datorate de investitori în procesul de autorizare a construcţiilor şi de implementare a investiţiilor; Standard de cost şi de calitate pentru elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism. Totodată, în cadrul contractului va fi asigurată participarea experților care au elaborat instrumentele menționate anterior, la sesiuni de diseminare la nivel regional în cadrul proiectului SIPOCA 50. Sesiunile de diseminare vor fi organizate în cadrul contractului nr. 111/31.08.2022 în cadru căruia vor fi organizate 16 sesiuni de diseminare la nivel regional (2 sesiuni/regiune), la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare pentru promovarea instrumentelor metodologice, operaționale și de informare și comunicare dezvoltate la nivelul proiectului pentru aplicarea legislației modificate. Aproximativ 800 de persoane sunt așteptate să participante la sesiunile de informare. Calendarul de derulare a sesiunilor de informare va fi anunțat pe site-ul web al MDLPA și va fi promovat și prin intermediul paginii de facebook a ministerului. Dacă vor face ce au făcut și cu Codul amenjarii teritoriului, urbanismului și construcțiilor, s-a cam terminat cu calitatea în construcții pe termen lung în România…

Proceduri, ghiduri și a alte instrumente metodologice, operaționale în sprijinul autorităților și a altor actori relevanți din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor Read More »