MIGS | Soluții integrate pentru avizul/autorizația ISU

Ce documentații tehnice sunt necesare pentru aviz/autorizație ISU pentru clădiri sau spații din clădiri, cine sunt persoanele autorizate să le întocmească și care este baza legală

Ce documentații tehnice sunt necesare pentru aviz/autorizație ISU pentru clădiri sau spații din clădiri, cine sunt persoanele autorizate să le întocmească și care este baza legală Persoanele fizice și/sau juridice care trebuie să obțină avizul și/sau autorizația ISU pentru securitate la incendiu în conformitate cu prevederile HGR nr. 571/2016 actualizat 2022 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu vor trebui să apeleze la specialiști în construcții autorizați/atestați care să întocmească documentațiile tehnice prevăzute în Normele metodologice privind avizarea/autorizarea de securitate la incendiu, aprobate prin OMAI nr. 180/2022. Documentații tehnice prevăzute în OMAI nr. 180/2022 pentru aviz/autorizație ISU aferente clădirilor sau spațiilor din clădiri Conținutul dosarului care se va depune la ISU variază în funcție de tipul documentului solicitat (aviz sau autorizație de securitate la incendiu), de tipul clădirii (construcție nouă sau existentă) și de situația propusă prin tema de proiectare (în special în cazul construcțiilor existente la care se fac modificări și/sau schimbare de destinație, dar și în cazul unor construcții noi – de exemplu, un bloc nou care trebuie să obțină aviz/autorizație ISU și care nu respectă distanțele față de blocurile învecinate). De asemenea, conținutul dosarului prin care se solicită aviz sau autorizație ISU se poate modifica în momentul modificării Normelor metodologice. Aviz ISU Documente obligatorii: cererea-tip; scenariul de securitate la incendiu preliminar; referatele verificatorilor de proiecte atestați la cerința fundamentală „securitate la incendiu“; planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000; piesele desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură, în secțiune și pentru fiecare nivel și fațadă, pe care sunt marcate, utilizându-se un cod de culori traseele căilor de evacuare, cu menționarea lungimilor acestora, elementele rezistente la foc de separare a diferitelor funcțiuni și elementele de protecție a golurilor de acces în încăperi; opisul cu documentele depuse. Documente suplimentare (după caz): acordul vecinilor, în cazul includerii în același compartiment de incendiu a mai multor construcții cu proprietari diferiți; expertiza tehnică* la cerința fundamentală „securitate la incendiu“. Autorizație ISU Documente obligatorii: cererea-tip; scenariul de securitate la incendiu; planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, după caz; piesele desenate pentru fiecare nivel, pentru arhitectură, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care sunt marcate, utilizându-se un cod de culori, traseele căilor de evacuare, elementele rezistente la foc de separare a diferitelor funcțiuni și elementele de protecție a golurilor din acestea, inclusiv secțiuni și fațade ale construcțieii; referatele verificatorilor de proiecte atestați pentru cerința fundamentală „securitate la incendiu“; lista documentelor care atestă performanța la foc a produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“ ori a celor care au performanțe de comportare la foc; opisul cu documentele depuse. Documente suplimentare (după caz): acordul vecinilor, în cazul includerii în același compartiment de incendiu a mai multor construcții cu proprietari diferiți; expertiza tehnică* la cerința fundamentală „securitate la incendiu“;  piesele desenate** pentru instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, inclusiv schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, scheme electrice și de acționare a instalației, schema izometrică, schema coloanelor, schema bloc a instalației de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu; dispozițiile de șantier*** însușite de cei în drept și verificate de un verificator de proiecte atestat, procese-verbale pentru lucrări/instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“, însușite de cei în drept: de verificare-constatare a calității lucrărilor, de control al calității lucrărilor în faze determinante, pentru proba de funcționare a instalației, pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, de lucrări ascunse pentru subansambluri nestructurale realizate în sisteme din plăci subțiri pentru montaj uscat. NOTĂ: Având în vedere că legiuitorul a considerat suficiente documentațiile tehnice de mai sus, inspectorii din cadrul departamentelor de avizare/autorizare din cadul inspecortaelor județene pentru situații de urgență și București/ilfov NU pot solicita documente în afara celor prevăzute în Normele metodologice, o eventuală solicitare în acest sens fiind abuzivă. Specialiști în construcții autorizați/atestați, cu atribuții în realizarea documentațiilor tehnice Documentațiile tehnice de mai sus sunt întocmite de următori specialiști în construcții: Punctele I-III din cerere se completează de către investitor/beneficiar, iar punctul IV de către proiectanți; Scenariile de securitate la incendiu prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d^1) și lit. o) din Legea nr. 307/2006 se vor întocmi de o echipă de proiectare interdisciplinară (arhitect și ingineri proiectanți de construcții și instalații) conform prevederilor art. 9 lit. b) coroborat cu anexele nr. 4 și 5 din OMAI nr. 180/2022; Verificarea proiectelor la cerința fundamentală „securitate la incendiu“, inclusiv întocmirea referatelor de verificare, prevăzute la art. 2 lit. b), art. 9 lit. a) și anexele 6 și 12 din OMAI nr. 180/2022 se va realiza de verificatori de proiecte atestați MDLPA, în condițiile prevederilor art. 6 alin. (2), art. 13 alin (1) și (2) și art. 22 lit. c) coroborat cu art. 23 lit. c) din Legea nr. 10/1995 republicată, art. 30^2 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 republicată și cap. II din HGR 925/1995; Planul de situație va fi întocmit de arhitect cu drept de semnătură OAR; Piesele desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură, în secțiune și pentru fiecare nivel și fațadă, pe care sunt marcate, utilizându-se un cod de culori traseele căilor de evacuare, cu menționarea lungimilor acestora, elementele rezistente la foc de separare a diferitelor funcțiuni și elementele de protecție a golurilor de acces în încăperi vor fi întocmite de arhitect cu drept de semnătură OAR; Lista documentelor care atestă performanța la foc a produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“ ori a celor care au performanțe de comportare la foc se va întocmi de către specialiștii cu execuția atestați de ISC (diriginți de șantier și responsabili tehnici cu execuția) Opisul va fi redactat de persoana care depune cererea. NOTE: * Expertiza tehnică la cerința fundamentală „securitate la incendiu“, prevăzută la art. 2 lit. c) din OMAI nr. 180/2022 se va realiza de expert tehnic atestat MDLPA, în condițiile prevederilor art. 6 alin. (2) și art. 13 alin (4)  din

Ce documentații tehnice sunt necesare pentru aviz/autorizație ISU pentru clădiri sau spații din clădiri, cine sunt persoanele autorizate să le întocmească și care este baza legală Read More »